THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH THÔNG BÁO CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

  Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Vũng Tàu tại cuộc họp ngày 08/7/2020  trong đó có nội dung tổ chức làm việc bình thường trong 03 ngày (từ ngày 15/7/2020 đến ngày 17/7/2020)...

Đọc tiếp »

Nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố, ngày 09/7/2020, UBND Thành phố ban hành văn bản số 4723/UBND-KT đề nghị các đơn...

Đọc tiếp »

Triển khai thực hiện các văn bản: Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng...

Đọc tiếp »

Thực hiện Công văn số 5742/UBND-STP ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hiện Công văn số 1557/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 28/4/ 2020 của Bộ Tư pháp về đôn đốc thực hiện ý kiến...

Đọc tiếp »

Nhằm duy trì vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh Dại trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, ngày 01/7/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 4493/UBND-KT gửi phòng Kinh tế, trạm...

Đọc tiếp »