Công bố Danh mục TTHC được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
05:18:00 | 19-11-2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo Quyết định, có 01 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân nhân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (đã được công bố tại Quyết định số 2772/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2855/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Nguồn: Quyết định 3390/QĐ-UBND)

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247