Nâng cao chỉ số cải cách hành chính thành phố Vũng Tàu năm 2021 và các năm tiếp theo
09:59:00 | 16-03-2021

Thực hiện Quyết định số 7161/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và để công tác cải cách hành chính đạt được hiệu quả cao, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, ngày 15/03/2021, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 1585/KH-UBND về nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính trong năm 2021 vá các năm tiếp theo; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính; Nâng cao chỉ số hài lòng của tố chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước.

 

Nội dung thực hiện: UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã trực tiếp chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện có hiệu quả những nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của thành phố và tại đơn vị; thường xuyên tự kiểm tra công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt chế độ báo cáo đúng nội dung, thời gian theo quy định; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về những nội dung, tiêu chí, lĩnh vực mà đơn vị chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả trong Bộ Chỉ số cải cách hành chính.

 

Cụ thể như sau:

 

Thứ nhất: UBND thành phố giao trách nhiệm cho Phòng Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu UBND thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là theo dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện các nội dung theo Kế hoạch cải cách hành chính. Báo cáo UBND thành phố về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã thuộc thành phố. Không xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Phối hợp với Văn phòng UBND thành phố Vũng Tàu triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về cải cách hành chính; Thực hiện việc tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức theo quy định của vị trí việc làm, không có hợp đồng ngoài quy định; Thực hiện các quy định về đánh giá phân loại CBCCVC hàng năm; Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ cương hành chính.

 

Thứ 2: UBND thành phố giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ, mệnh lệnh hành chính của các cơ quan, đơn vị; Đưa nội dung cải cách hành chính để đánh giá, kiểm điểm trong cuộc họp giao ban Quý định kỳ và có thông báo kết luận chỉ đạo bằng văn bản;  Kịp thời xử lý thông tin phản ánh trên Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh; Thực hiện quy chế tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định; Theo dõi sát các hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, quán triệt đội ngũ công chức, viên chức được phân công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính phải có thái độ ứng xử giao tiếp chuẩn mực; Tiếp tục vận hành ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, có biện pháp cụ thể để tăng số lượng TTHC tiếp nhận qua môi trường trực tuyến; thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích; Cập nhật kịp thời, công khai đầy đủ TTHC tại Trang thông tin điện tử thành phố và tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố; Đảm bảo lãnh đạo sử dụng chữ ký số - chứng thư số theo quy định.

 

Thứ 3: Giao Phòng Tư pháp xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đúng tiến độ về thời gian và đúng quy định của Luật ban hành VBQPPL; Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật. Báo cáo và kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật (nếu có); Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Báo cáo đầy đủ nội dung, đúng thời gian quy định.

 

Thứ 4: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cho tổ chức và công dân, có giải pháp khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn trong thời gian tới; Thông báo bằng văn bản đến tổ chức và công dân khi để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hẹn. Thực hiện việc xin lỗi công dân hoặc văn bản giải thích cụ thể đối với các trường hợp hồ sơ trễ hẹn hoặc trả hồ sơ cho công dân.

 

Thứ 5: Giao Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính một cách sâu rộng, hiệu quả trên địa bàn thành phố. Báo cáo định kỳ quý, năm về công tác tuyên truyền cải cách hành chính gửi về UBND thành phố (thông qua Phòng Nội vụ) đúng thời gian quy định; Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND xây dựng, triển khai thực hiện ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin. Đảm bảo việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung trong tiêu chí chấm điểm chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT).

 

Thứ 6: Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch xây dựng quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; thực hiện tiết kiệm kinh phí phân bổ để thực hiện tự chủ trong năm; Thực hiện công khai ngân sách, công khai tài sản công, công khai thu nhập cá nhân hàng năm đúng quy định; Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công khai chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả thực hành tiết kiệm, hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí; Duy trì và nâng cao số cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc đổi mới cơ chế tài chính.

 

Thứ 7: Giao Chủ tịch UBND các phường, xã kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy trên cơ sở đảm bảo sự phù hợp giữa vị trí việc làm và năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Kiện toàn, sắp xếp tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Phân công nhân sự có trình độ CNTT phụ trách hệ thống phần mềm một cửa; Có văn bản phân công Lãnh đạo, công chức phụ trách cải cách hành chính, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Xây dựng, thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch công tác cải cách hành chính đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định, trong đó xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực; Tiến hành tự đánh giá, chấm điểm CCHC; Tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm về kết quả chỉ số đã công bố./.

 

                                                                                                       Tin: Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247