Nhiều kết quả đạt được trong thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
11:13:00 | 23-03-2021

Trong Quý I năm 2021 việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt, bám sát phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và của thành phố. Các văn bản chỉ đạo công tác cải cách hành chính được ban hành với nội dung chặt chẽ bám sát yêu cầu nhiệm vụ và kịp thời. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, củng cố, thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch; công tác tiêp công dân được duy trì thường xuyên và thực hiện tốt.

 

UBND thành phố và UBND các phường, xã đã thường xuyên, chủ động thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã dần dần được nâng lên, có sự chuyển biến theo hướng phục vụ.

         

Cụ thể, theo báo cáo 1573/BC-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu thì: Tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố (từ ngày 15/12/2020 đến 14/3/2021): Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận là 4.887  hồ sơ, đã giải quyết 4.843 hồ sơ (chiếm 99,1%), chưa giải quyết 44 hồ sơ (chiếm 0,9%). Hồ sơ đúng hẹn 4.793 hồ sơ (đạt 98,08%); Tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 17 phường, xã: Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận là 34.757 hồ sơ, đã giải quyết 34.715 hồ sơ (chiếm 99,87%), chưa giải quyết 42 hồ sơ (chiếm 0,13%). Hồ sơ đúng hẹn 34.562 hồ sơ (đạt 99,43%).

 

Tình hình thủ tục hành chính thuộc bộ phận Cấp căn cước công dân của Công an thành phố Vũng Tàu (từ 21/12/2020 đến 04/3/2021, do tạm ngưng từ ngày 04/3/2021 đến 13/3/2021): Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 3.822 hồ sơ (cấp mới: 2.919, cấp đổi: 458 hồ sơ, cấp lại: 445 hồ sơ), cấp giấy xác nhận: 1.211 hồ sơ, xác minh hồ sơ: 785. Trong đó trả kết quả sớm qua đường bưu điện: 124 căn cước công dân.

 

Tình hình thủ tục hành chính thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 3.835 hồ sơ, đã giải quyết: 3.643 hồ sơ, hoàn thành trước và đúng hạn: 3.628 hồ sơ (đạt 99,58%), trễ hạn: 15 hồ sơ, đang giải quyết: 192 hồ sơ.

         

Tình hình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Kho bạc Nhà nước: Đã nhận và giải quyết 05 hồ sơ. Đúng hạn 100%; Dịch vụ Bưu chính công ích: Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận: 1.471; tổng số hồ sơ trả kết quả: 731 hồ sơ.

 

Công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ công chức được quan tâm, triển khai, thực hiện. Chất lượng đội ngũ CBCC, VC thành phố từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; Việc sắp xếp, bố trí CCVC: Trên cơ sở hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm, dựa trên yêu cầu của từng vị trí, UBND thành phố sẽ sắp xếp, bố trí cũng như tuyển dụng, điều chuyển nhân sự phù hợp với trình độ đào tạo chuyên môn đã được tỉnh phê duyệt.

 

Tuyển dụng viên chức: Thông báo về việc xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2020-2021; xây dựng nhu cầu, trình phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2020-2021 (đợt 2); hoàn thành việc tổ chức kiểm tra sát hạch,  phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu; xác minh văn bằng chứng chỉ của các thí sinh trúng tuyển Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu.

 

Việc thực hiện chế độ chính sách tinh giản biên chế: Trình Sở Nội vụ phê duyệt danh sách tinh giản biên chế theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ đợt I - 2021 đối với 04 trường hợp.

 

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử: Tính đến nay có 100% các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã có thiết lập mạng nội bộ, mạng Internet và kết nối mạng WAN. Từ 25/11/2019, UBND thành phố triển khai sử dụng phần mềm iDesk trong quản lý điều hành văn bản đến 43 đơn vị (phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các phường, xã); Hệ thống thư điện tử công vụ: 100% cán bộ, công chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Vũng Tàu được cấp phát hộp thư điện tử công vụ. Tuy nhiên, việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi, gửi nhận các hồ sơ, tài liệu, văn bản trong giao dịch công vụ tại các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên.

 

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Mặc dù UBND thành phố đã có nhiều biện pháp tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhưng tỷ lệ nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vẫn còn thấp, đa số người dân vẫn có thói quen nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hồ sơ lĩnh vực đất đai, xây dựng vẫn còn tình trạng trễ hẹn.

 

Trong thời gian tới, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây và truyền thanh lưu động. Tăng cường các bài viết tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của thành phố; thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền để người dân tiếp cận thêm nhiều hình thức như: thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; Thường xuyên rà soát bộ thủ tục hành chính, niêm yết công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính; cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bị bãi bỏ, thay thế. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân, tổ chức nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản iDesk và phần mềm một cửa VNPT-iGate trên địa bàn thành phố. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành. Tăng cường thực hiện chữ ký số tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ qua mạng./.

Bài: Lê Ngân, BBT

Các tin khác
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247