Thành phố Vũng Tàu: Nhiều kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022
10:48:00 | 22-06-2022

Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, thành phố Vũng Tàu đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức, chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức tại UBND các phường, xã. Trong 06 tháng đầu năm 2022, cùng với công tác tuyên truyền, công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế.

(Bộ phận 01 cửa của UBND phường 09, thành phố Vũng Tàu)

Trong 6 tháng đầu năm năm 2022 việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt, bám sát phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và của thành phố. Các văn bản chỉ đạo công tác cải cách hành chính được ban hành với nội dung chặt chẽ bám sát yêu cầu nhiệm vụ và kịp thời; Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, củng cố, thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch; công tác tiêp công dân được duy trì thường xuyên và thực hiện tốt; UBND thành phố và UBND các phường, xã đã thường xuyên, chủ động thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã dần dần được nâng lên, có sự chuyển biến theo hướng phục vụ; Công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ công chức được quan tâm, triển khai, thực hiện. Chất lượng đội ngũ CBCCVC thành phố từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; các hình thức thông tin tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế, đã đáp ứng được yêu cầu, mở rộng kênh tiếp cận thông tin của người dân đối với công tác cải cách hành chính. Tăng cường hướng dẫn quy trình, thủ tục và cách sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tổ chức, cá nhân biết và khai thác, sử dụng, Tuyên truyền Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và thành phố; Tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung liên quan đến cung ứng dịch vụ hành chính công như: công khai quy trình, thủ tục; tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và trực tuyến; tra cứu tiến độ; thực hiện thanh toán các khoản phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể, trong 06 tháng đầu năm 2022, số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa so với tổng số TTHC của cơ quan, đơn vị: Số thủ tục hành chính theo thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Vũng Tàu do UBND tỉnh ban hành là 271 thủ tục. Ngoài ra, tại Bộ phận một cửa còn tiếp nhận 42 thủ thục hành chính của các cơ quan ngành dọc : Cấp căn cước công dân của Công an thành phố Vũng Tàu (thủ tục gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại, cấp xác nhận), Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các thủ tục thuộc lĩnh vực Bảo hiểm xã hội; Số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: Tổng số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 13/271 thủ tục. Trong đó, số TTHC liên thông cùng cấp: 11 TTHC (Trong đó bao gồm 03 thủ tục thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội; 08 lĩnh vực thuộc thủ tục đất đai).  Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền: 02 TTHC thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã  hội. Việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan nhà nước: UBND thành phố sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến người dân về tiến độ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và UBND các phường, xã trong Quý III và Quý IV năm 2022.

Tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố (từ ngày 15/12/2021 đến 14/6/2022): Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận là 13.000 hồ sơ, đã giải quyết 12.379 hồ sơ (chiếm 95,22%), đang giải quyết : 621 hồ sơ (chiếm 4,78%). Hồ sơ đúng hẹn 12.252 hồ sơ (đạt 98,97%). Tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 17 phường, xã: Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận là 67.370 hồ sơ, đã giải quyết 67.342 hồ sơ (chiếm 99,96%), chưa giải quyết 28 hồ sơ (chiếm 0,04%). Hồ sơ đúng hẹn 67.311 hồ sơ (đạt 99,9%); Tình hình thủ tục hành chính thuộc bộ phận Cấp căn cước công dân của Công an thành phố Vũng Tàu: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 16.965 hồ sơ. Trả kết quả: 40.707 hồ sơ (trong đó trả qua bưu điện: 34.707 hồ sơ); Tình hình thủ tục hành chính thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 13.882 hồ sơ (số hồ sơ kỳ trước chuyển qua là 695 hồ sơ) đã giải quyết: 13.123 hồ sơ, trong đó: 12.911 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 98,38%; Tình hình thủ tục hành chính thuộc Bảo hiểm xã hội: Nhận trực tiếp (5.127 hồ sơ, đã trả kết quả 4.708 hồ sơ, đang giải quyết 419 hồ sơ). Dịch vụ Bưu chính công ích: Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận: 2.770; tổng số hồ sơ trả kết quả: 3.676 hồ sơ.

Trong 06 đầu năm 2022, thành phố Vũng Tàu đã tập trung đơn giản hóa các thủ tục hành chính thực hiện không hiệu quả thường gặp lâu nay như: Không có hồ sơ phát sinh hoặc là rào cản, tốn kém chi phí người dân, doanh nghiệp... Loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; loại bỏ các thành phần hồ sơ không hợp lý; tích hợp các mẫu đơn, tờ khai có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử…

Theo lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu thì: Năm 2022, thành phố Vũng Tàu đang tiếp tục hướng đến mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo là “lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo CCHC”, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời thực hiện đổi mới cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo Quyết định 468 ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố Vũng Tàu đã đề ra một số giải pháp thiết thực, quyết liệt nhằm mang lại sự hài lòng cao cho người dân, doanh nghiệp. Trọng tâm là tiếp tục cắt giảm, rút gọn thời gian giải quyết TTHC, nhất là những TTHC thuộc lĩnh vực phát sinh nhiều thành phần hồ sơ, phức tạp. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa quy trình, kết quả giải quyết TTHC nhằm tạo cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung cho các cấp chính quyền, tạo thuận lợi cho quá trình tra cứu, quản lý của cả cơ quan nhà nước và người dân. Với những cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực nhận được sự hài lòng thấp của người dân, tổ chức, cần tăng cường kiểm tra, đánh giá, xác định nguyên nhân, thực trạng để tìm ra giải pháp khắc phục cụ thể, áp dụng nhiều phương pháp đo lường sự hài lòng qua các hình thức khác nhau nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và thực hiện TTHC nhanh chóng, thuận tiện.

 

Với những nỗ lực không ngừng, trong thời gian tới, các cấp chính quyền tại thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC, tạo sự hài lòng của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT

Các tin khác
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247