Nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân phường 4
06:12:00 | 01-11-2022

Hướng tới mục tiêu chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thời gian qua, UBND phường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy công tác cải cách hành chính ở UBND phường nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết các TTHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ, chi tiết và có hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index) của Phường 4 năm 2022 đã ban hành.

Đảng ủy, UBND phường đã bố trí nơi làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cho người dân đến giao dịch. Kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa có năng lực, trình độ, đảm bảo đủ cơ cấu theo chức danh quy định, do đồng chí chủ tịch UBND phụ trách. Hướng dẫn công chức, cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa về các quy định mới về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; kỹ năng sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, sắp xếp, bố trí và phân công lãnh đạo, công chức thực hiện nhiệm vụ; điều tra đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của chính quyền làm căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng... Tổ chức niêm yết công khai quy trình, thủ tục giải quyết TTHC để người dân thực hiện và giám sát quá trình làm việc của cán bộ công chức, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Công tác CCHC ngày càng đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, từng bước hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, chuyên nghiệp hóa nền hành chính.

“Hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3”

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường 4 đã bố trí cán bộ theo các lĩnh vực. Quy trình thực hiện nhanh, cán bộ có chuyên môn, trách nhiệm nên chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính của công dân ngày càng cao. Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, cùng với tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức bộ phận một cửa, UBND phường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhất là hạ tầng phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin; trang bị máy tính kết nối mạng internet để cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. UBND phường còn áp dụng phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch theo chuẩn ISO (do Bộ Tư pháp cung cấp), đưa vào sử dụng phần mềm một cửa và đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết gần 7.947 hồ sơ trong đó có 2.676 hồ sơ trực tuyến, không có hồ sơ quá hạn. UBND phường triển khai, áp ứng dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử và chữ ký số trong gửi và nhận văn bản điện tử.

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu; thực hiện công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Đội ngũ cán bộ, công chức ở UBND phường chấp hành nghiêm thời gian làm việc; có hòm thư góp ý, cung cấp số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị tố cáo liên quan đến hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc… Thường xuyên rà soát để niêm yết, công khai đầy đủ các TTHC và các nội dung liên quan ở tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền tại Bộ phận một cửa theo đúng quy định./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hạnh, BTT

Các tin khác
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247