Phường Rạch Dừa  đẩy mạnh công tác  tuyên truyền về chuyển đổi số
01:32:00 | 09-07-2022

Thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. UBND phường Rạch Dừa tổ chức xây dựng và triển khai các hoạt động trọng tâm về chuyển đổi số, trong đó chú trọng hoạt động thông tin tuyên truyền ở địa phương.

Chuyển đổi số là giải pháp nền tảng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Để triển khai Chuyển đổi số thành công, Phường Rạch Dừa đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Phường đến khu phố, tổ dân cư. Trong đó thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phường Rạch Dừa; đã triển khai họp đến toàn thể CBCC, NLĐ; chi bộ khu phố, Ban công tác mặt trận, Trưởng các khu phố để tuyên truyền và vận động nhân dân; Kế hoạch số 888/KH-UBND ngày 21/2/2022 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn Phường Rạch Dừa; Kế hoạch 1001/KH-UBND ngày 16/3/2022 Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trên địa bàn phường Rạch Dừa năm 2022; Công văn số 1172/UBND ngày 13/04/2022 về việc triển khai tổ chức các cuộc họp không giấy trên địa bàn phường Rạch Dừa; Công văn số 1179/UBND ngày 14/4/2022 về việc tuyên truyền thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng qua tài khoản ngân hàng; Công văn số 1272/UBND ngày 25/4/2022 về việc tuyên truyền ứng dụng tra cứu thông báo Thuế đất đai trên nền tảng Web; Công văn về việc hướng dẫn quy trình thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC; Công văn tăng cường tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn phường…. Trong đó vận động người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ; (Tổng số TTHC cung cấp dịch vụ công mức độ 3: 38 TT và mức độ 4: 97 TT. Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận: 1854 HS, trong đó: hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 3, 4: 162 HS, đạt tỷ lệ 8,7% ); Triển khai rà soát, thống kê người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng (7.622/11.882, tỷ lệ 64,14%); các hộ dân có thực hiện thanh toán trực tuyến tiền điện, nước, internet;; 100% cán cộ, công chức có tài khoản ngân hàng và tỷ lệ cán bộ, công chức thanh toán tiền điện, tiền nước và các loại phí không dùng tiền mặt đạt 90%; phường đã kết nối các thiết bị cho các cuộc họp trực tuyến tại các điểm cầu của thành phố, tỉnh và Trung ương. Đoàn thanh niên Phường đã tổ chức Tuyên truyền, vận động các cửa hàng bách hóa tổng hợp, nhà sách, chợ, trung tâm anh ngữ đóng trên địa bàn thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp với NH AgriBank trực tiếp hướng dẫn người dân đăng ký lập tài khoản NH khi có nhu cầu…

Để chuyển đổi số thành công, tiến tới nhân rộng ra các lĩnh vực trong đời sống xã hội cần tiếp tục tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích của chuyển đổi số, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, đoàn thể và sự tham gia của toàn dân là yếu tố đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số./.

Tin, ảnh: Phạm Thắm, BBT