Công khai dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2023
04:59:00 | 10-03-2023

Ngày 09-12-2022, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định về việc Công khai dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2023 tại thành phố Vũng Tàu trình HĐND thành phố phê chuẩn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Trang Thông tin điện tử thành phố xin đăng tải Quyết định số 13489A/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Xem chi tiết Quyết định tại đây:

Xem chi tiết Phụ lục kèm theo Quyết định tại đây

(Nguồn: Quyết định số 13489A/QĐ-UBND, Tuệ Lâm, BBT)