Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh của UBND thành phố Vũng Tàu
01:11:00 | 06-10-2023