Tổ chức công bố, công khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu
02:05:00 | 19-03-2022

Tổ chức công bố, công khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu

- Văn bản số 527/QLĐT-QHKT ngày 18/3/2022. Xem tại đây

- Kế hoạch số 10011/KH-UBND ngày 10/12/2021. Xem tại đây

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch cấp điện. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Xem tại đây

Tổ chức công bố, công khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu
02:05:00 | 19-03-2022

Tổ chức công bố, công khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu

- Văn bản số 527/QLĐT-QHKT ngày 18/3/2022. Xem tại đây

- Kế hoạch số 10011/KH-UBND ngày 10/12/2021. Xem tại đây

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch cấp điện. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Xem tại đây

Các tin khác
Tổ chức công bố, công khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu
02:05:00 | 19-03-2022

Tổ chức công bố, công khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu

- Văn bản số 527/QLĐT-QHKT ngày 18/3/2022. Xem tại đây

- Kế hoạch số 10011/KH-UBND ngày 10/12/2021. Xem tại đây

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch cấp điện. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước. Xem tại đây

- Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Xem tại đây

Các tin khác