Dự kiến trong tháng 10, thành phố Vũng Tàu tổ chức công bố công khai đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Bắc Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu
06:10:00 | 20-10-2022

Mục đích để cho tất cả các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 08/9/2022, ngày 04/10/2022, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 8838/KH-UBND tổ chức công bố, công khai đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu theo quy định.

Theo kế hoạch, dự kiến thời gian tổ chức  01 buổi, trong tháng 10/2022 tại Hội trường UBND Phường 12 (địa chỉ số 7A Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, thành phố Vũng Tàu).

Theo đó, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Bắc Phước Thắng tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu và tổ chức trưng bày đồ án tại trụ sở Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu và tại UBND Phường 12, thành phố Vũng Tàu. Đồng thời nội dung đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Bắc Phước Thắng tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu sẽ được thông tin tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu

Để đảm bảo công tác triển khai, UBND Thành phố giao các phòng chuyên môn và UBND phường, xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT

Dự kiến trong tháng 10, thành phố Vũng Tàu tổ chức công bố công khai đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Bắc Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu
06:10:00 | 20-10-2022

Mục đích để cho tất cả các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 08/9/2022, ngày 04/10/2022, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 8838/KH-UBND tổ chức công bố, công khai đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu theo quy định.

Theo kế hoạch, dự kiến thời gian tổ chức  01 buổi, trong tháng 10/2022 tại Hội trường UBND Phường 12 (địa chỉ số 7A Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, thành phố Vũng Tàu).

Theo đó, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Bắc Phước Thắng tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu và tổ chức trưng bày đồ án tại trụ sở Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu và tại UBND Phường 12, thành phố Vũng Tàu. Đồng thời nội dung đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Bắc Phước Thắng tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu sẽ được thông tin tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu

Để đảm bảo công tác triển khai, UBND Thành phố giao các phòng chuyên môn và UBND phường, xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT

Các tin khác
Dự kiến trong tháng 10, thành phố Vũng Tàu tổ chức công bố công khai đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Bắc Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu
06:10:00 | 20-10-2022

Mục đích để cho tất cả các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 08/9/2022, ngày 04/10/2022, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 8838/KH-UBND tổ chức công bố, công khai đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu theo quy định.

Theo kế hoạch, dự kiến thời gian tổ chức  01 buổi, trong tháng 10/2022 tại Hội trường UBND Phường 12 (địa chỉ số 7A Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, thành phố Vũng Tàu).

Theo đó, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Bắc Phước Thắng tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu và tổ chức trưng bày đồ án tại trụ sở Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu và tại UBND Phường 12, thành phố Vũng Tàu. Đồng thời nội dung đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Bắc Phước Thắng tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu sẽ được thông tin tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu

Để đảm bảo công tác triển khai, UBND Thành phố giao các phòng chuyên môn và UBND phường, xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT

Các tin khác