Không gian quy hoạch quốc gia thống nhất cả nước, trên cơ sở 6 vùng kinh tế-xã hội hiện nay
10:37:00 | 07-12-2022

Chiều ngày 06/12, tiếp tục trong chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu BCH Trung ương khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trình bày Kết luận 45-KL/TW của BCH TW về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Phó Thủ tướng Chính phủ đã điểm lại những kết quả về phát triển và tổ chức không gian phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ đất nước, phát triển vùng, liên kết vùng chuyển biến tích cực, hình thành nhiều vùng kinh tế lớn, quan trọng cho phát triển đất nước, bước đầu hình thành các hành lang kinh tế trên địa bàn các vùng, liên vùng, nhất là các hành lang gắn với các đô thị lớn. Không gian đô thị được mở rộng, dần hình thành mạng lưới đô thị, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế... Phó Thủ tướng Chính phủ có so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới. Kết luận 45-KL/TW chỉ ra những hạn chế, yếu kém đó là không gian phát triển bị chia cắt nhiều theo địa giới hành chính, liên kết vùng còn nhiều bất cập. Đầu tư phát triển còn dàn trải, quy hoạch phát triển các ngành còn thiếu đồng bộ, liên kết. Chưa hình thành được các trung tâm tài chính lớn; phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch còn dàn trải, hiệu quả thấp, chưa hình thành được các cụm liên kết ngành quốc gia quy mô lớn. Ô nhiễm môi trường ở các đô thị lớn, làng nghề và một số lưu vực sông chậm được khắc phục. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do tư duy phát triển theo hướng dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm; thiếu quy hoạch mang tính tổng thể quốc gia, dài hạn.

Công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu theo Quyết định 586/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Định hướng chủ yếu quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dựa trên 5 nguyên tắc, quan điểm: Nhận thức, quán triệt sâu sắc, đầy đủ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Không gian phát triển quốc gia phải được tổ chức khoa học, hiệu quả, thống nhất trên phạm vi cả nước, bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng trên cơ sở 6 vùng kinh tế - xã hội hiện nay. Quy hoạch tổng thể quốc gia phải bảo đảm tính khả thi, tính kết nối cho các giai đoạn tiếp theo phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của nền kinh tế. Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng và các loại khoáng sản; bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước. Phải cân đối, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ưu tiên hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia; hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng văn hóa, xã hội, hạ tầng thủy lợi, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thành phố Vũng Tàu đang triển khai quy hoạch không gian đô thị theo Quyết định 586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mục tiêu phát triển Trung ương đề ra là phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 7,0%/ năm giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người 7.500 USD; tỷ lệ đô thị hóa trên 50%; thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP. Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 105 triệu người, tuổi thọ bình quân 75 tuổi, trong đó sống khỏe 68 năm. Tỷ lệ sinh viên đại học đạt 260 trên 1 vạn dân, tỷ lệ lao động qua đào tạo 35-40%. Đến năm 2030 đạt 35 gường bệnh và 19 bác sỹ trên 1 vạn dân, tỷ lệ gường bệnh tư nhân đạt 15%.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng trình bày các nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch, các vùng động lực quốc gia./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT

Không gian quy hoạch quốc gia thống nhất cả nước, trên cơ sở 6 vùng kinh tế-xã hội hiện nay
10:37:00 | 07-12-2022

Chiều ngày 06/12, tiếp tục trong chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu BCH Trung ương khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trình bày Kết luận 45-KL/TW của BCH TW về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Phó Thủ tướng Chính phủ đã điểm lại những kết quả về phát triển và tổ chức không gian phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ đất nước, phát triển vùng, liên kết vùng chuyển biến tích cực, hình thành nhiều vùng kinh tế lớn, quan trọng cho phát triển đất nước, bước đầu hình thành các hành lang kinh tế trên địa bàn các vùng, liên vùng, nhất là các hành lang gắn với các đô thị lớn. Không gian đô thị được mở rộng, dần hình thành mạng lưới đô thị, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế... Phó Thủ tướng Chính phủ có so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới. Kết luận 45-KL/TW chỉ ra những hạn chế, yếu kém đó là không gian phát triển bị chia cắt nhiều theo địa giới hành chính, liên kết vùng còn nhiều bất cập. Đầu tư phát triển còn dàn trải, quy hoạch phát triển các ngành còn thiếu đồng bộ, liên kết. Chưa hình thành được các trung tâm tài chính lớn; phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch còn dàn trải, hiệu quả thấp, chưa hình thành được các cụm liên kết ngành quốc gia quy mô lớn. Ô nhiễm môi trường ở các đô thị lớn, làng nghề và một số lưu vực sông chậm được khắc phục. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do tư duy phát triển theo hướng dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm; thiếu quy hoạch mang tính tổng thể quốc gia, dài hạn.

Công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu theo Quyết định 586/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Định hướng chủ yếu quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dựa trên 5 nguyên tắc, quan điểm: Nhận thức, quán triệt sâu sắc, đầy đủ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Không gian phát triển quốc gia phải được tổ chức khoa học, hiệu quả, thống nhất trên phạm vi cả nước, bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng trên cơ sở 6 vùng kinh tế - xã hội hiện nay. Quy hoạch tổng thể quốc gia phải bảo đảm tính khả thi, tính kết nối cho các giai đoạn tiếp theo phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của nền kinh tế. Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng và các loại khoáng sản; bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước. Phải cân đối, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ưu tiên hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia; hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng văn hóa, xã hội, hạ tầng thủy lợi, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thành phố Vũng Tàu đang triển khai quy hoạch không gian đô thị theo Quyết định 586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mục tiêu phát triển Trung ương đề ra là phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 7,0%/ năm giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người 7.500 USD; tỷ lệ đô thị hóa trên 50%; thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP. Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 105 triệu người, tuổi thọ bình quân 75 tuổi, trong đó sống khỏe 68 năm. Tỷ lệ sinh viên đại học đạt 260 trên 1 vạn dân, tỷ lệ lao động qua đào tạo 35-40%. Đến năm 2030 đạt 35 gường bệnh và 19 bác sỹ trên 1 vạn dân, tỷ lệ gường bệnh tư nhân đạt 15%.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng trình bày các nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch, các vùng động lực quốc gia./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT

Các tin khác
Không gian quy hoạch quốc gia thống nhất cả nước, trên cơ sở 6 vùng kinh tế-xã hội hiện nay
10:37:00 | 07-12-2022

Chiều ngày 06/12, tiếp tục trong chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu BCH Trung ương khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trình bày Kết luận 45-KL/TW của BCH TW về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Phó Thủ tướng Chính phủ đã điểm lại những kết quả về phát triển và tổ chức không gian phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ đất nước, phát triển vùng, liên kết vùng chuyển biến tích cực, hình thành nhiều vùng kinh tế lớn, quan trọng cho phát triển đất nước, bước đầu hình thành các hành lang kinh tế trên địa bàn các vùng, liên vùng, nhất là các hành lang gắn với các đô thị lớn. Không gian đô thị được mở rộng, dần hình thành mạng lưới đô thị, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế... Phó Thủ tướng Chính phủ có so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới. Kết luận 45-KL/TW chỉ ra những hạn chế, yếu kém đó là không gian phát triển bị chia cắt nhiều theo địa giới hành chính, liên kết vùng còn nhiều bất cập. Đầu tư phát triển còn dàn trải, quy hoạch phát triển các ngành còn thiếu đồng bộ, liên kết. Chưa hình thành được các trung tâm tài chính lớn; phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch còn dàn trải, hiệu quả thấp, chưa hình thành được các cụm liên kết ngành quốc gia quy mô lớn. Ô nhiễm môi trường ở các đô thị lớn, làng nghề và một số lưu vực sông chậm được khắc phục. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do tư duy phát triển theo hướng dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm; thiếu quy hoạch mang tính tổng thể quốc gia, dài hạn.

Công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu theo Quyết định 586/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Định hướng chủ yếu quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dựa trên 5 nguyên tắc, quan điểm: Nhận thức, quán triệt sâu sắc, đầy đủ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Không gian phát triển quốc gia phải được tổ chức khoa học, hiệu quả, thống nhất trên phạm vi cả nước, bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng trên cơ sở 6 vùng kinh tế - xã hội hiện nay. Quy hoạch tổng thể quốc gia phải bảo đảm tính khả thi, tính kết nối cho các giai đoạn tiếp theo phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của nền kinh tế. Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng và các loại khoáng sản; bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước. Phải cân đối, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ưu tiên hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia; hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng văn hóa, xã hội, hạ tầng thủy lợi, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thành phố Vũng Tàu đang triển khai quy hoạch không gian đô thị theo Quyết định 586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mục tiêu phát triển Trung ương đề ra là phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 7,0%/ năm giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người 7.500 USD; tỷ lệ đô thị hóa trên 50%; thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP. Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 105 triệu người, tuổi thọ bình quân 75 tuổi, trong đó sống khỏe 68 năm. Tỷ lệ sinh viên đại học đạt 260 trên 1 vạn dân, tỷ lệ lao động qua đào tạo 35-40%. Đến năm 2030 đạt 35 gường bệnh và 19 bác sỹ trên 1 vạn dân, tỷ lệ gường bệnh tư nhân đạt 15%.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng trình bày các nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch, các vùng động lực quốc gia./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT

Các tin khác