Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
03/NQ-UBND 31-05-2021 31-05-2021 Bầu cử về việc công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND phường 4 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-UBBC 31-05-2021 31-05-2021 Bầu cử Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Phường 7, khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
74/NQ-UBBC 28-05-2021 28-05-2021 Bầu cử công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 8 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-UBBC 28-05-2021 28-05-2021 Bầu cử về việc công bố danh sách nhứng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường 12 khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
157/NQ-UBBC 27-05-2021 27-05-2021 Bầu cử Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
107/NQ-UBBC 27-05-2021 27-05-2021 Bầu cử Công bố danh sách những người trúng cử đạ biểu HĐND phường 10 khoá XI, nhiệm kỳ 2021 -2026
1903/QĐ-UBND 31-03-2021 31-03-2021 Bầu cử Về việc điều chỉnh số lượng khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Thắng Nhất tại Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu
1660/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Long Sơn
1659/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Rạch Dừa
1658/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh
1657/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Tam
1656/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Nhất
1655/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 12
1654/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 11
1653/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 10
1652QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 9
1651/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 8
1650/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 7
1649/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Nhì
1648/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 5
1647/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 4
1646/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 3
1645/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 2
1644/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Bầu cử Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 1
1269/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Bầu cử Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 7
1268/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Bầu cử Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6
1267/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Bầu cử Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 5
1265/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Bầu cử Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2
1264/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Bầu cử Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4
1263/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Khác Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn bị bầu cử số 1
05/QD-UBBC 26-01-2021 26-01-2021 Khác Về việc trưng tập cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016
6673/QĐ-UBND 17-12-2020 17-12-2020 Thu hồi đất V/v thu hồi 66,90m2 đất do ông(bà) Lê Thanh Nghị đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Thống Nhất TPVT
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
12643/QĐ-UBND 10-11-2021 10-11-2021 Hành chính ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu
8818/UBND-TCKH 08-11-2021 08-11-2021 Tài chính V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Báo Đấu thầu
3510/QĐ-UBND 29-10-2021 29-10-2021 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11888/QĐ-UBND 27-10-2021 27-10-2021 Quản lý đô thị (QĐ UB) Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với lô CX5 và CX8 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City, tại phường 12, thành phố Vũng Tàu
11852/QĐ-UBND 26-10-2021 26-10-2021 Hành chính Về việc Thanh lý Hợp đồng khoán số 191/HĐK ngày ngày 01/6/1995 về khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng phòng hộ Núi Nhỏ - Vũng Tàu
8293/KL-UBND 22-10-2021 22-10-2021 Thanh tra Kết luận Thanh tra công tác tuyển sinh và thu chi tài chính trường THCS Phước Thắng
11750/QĐ-UBND 21-10-2021 21-10-2021 Quản lý đô thị Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất TC21, TC14, TC20 thuộc quy hoạch chi tiết lệ 1/500 Khu nhà ở đường Bình Giã, tại phường 8, thành phố Vũng Tàu
11720/QĐ-UBND 20-10-2021 20-10-2021 Khen thưởng khen thưởng thành tích hoạt động Hội Thể dục dưỡng dinh năm 2021 (03 tập thể và 06 cá nhân)
8108/KL-UBND 18-10-2021 18-10-2021 Hành chính Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc tiếp dân, giải quyết KN-TC và PCTN năm 2020 của UBND TP Vũng Tàu
315/TB-VP 16-10-2021 16-10-2021 Hành chính Về việc phương án tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Thành phố
3211/QĐ-UBND 15-10-2021 15-10-2021 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3155/QĐ-UBND 15-10-2021 15-10-2021 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
11577/QĐ-UBND 14-10-2021 14-10-2021 Khen thưởng khen thưởng thành tích trong hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3181/QĐ-UBND 12-10-2021 12-10-2021 Thủ tục hành chính phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
122/NQ-HĐND 08-10-2021 08-10-2021 HĐND V/v Về chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026
121/NQ-HĐND 08-10-2021 08-10-2021 HĐND V/v Quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu khó VII nhiệm kỳ 2021-2026
119/NQ-HĐND 08-10-2021 08-10-2021 HĐND V.v Quy chế hoạt động của HĐND Thành phố Vũng Tàu VII nhiệm kỳ 2021-2026
11400/QĐ-UBND 07-10-2021 07-10-2021 Khen thưởng Về việc khen thưởng thành tích trong hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19- 05 cá nhân
11398/QĐ-UBND 07-10-2021 07-10-2021 Khen thưởng Về việc khen thưởng thành tích trong hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (02 cá nhân) - Sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II
2421/QLĐT-GTHT 04-10-2021 04-10-2021 Quản lý đô thị Về việc triển khai áp dụng mã QR Code của C06 đối với tài xế và người đi cùng xe vận tải hàng hóa
125/NQ-HĐND 04-10-2021 11-10-2021 HĐND V/v Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021 của TPVT
123/NQ-HĐND 04-10-2021 04-10-2021 HĐND V/v Phê chuẩn bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và điều chỉnh bổ úng kế hoạch vốn đợt 1 đối với các công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố trong năm 2021
7405/TB-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch Biển Xanh thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu (trần viết dũng)
7404/TB-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch Biển Xanh thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu (nguyễn đình huỳnh)
7403/TB-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch Biển Xanh thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu (trần đức vượng)
7402/TB-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch Biển Xanh thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu (nguyễn huy phong)
7401/KH-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch Biển Xanh thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu
11281/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho cho 08 hộ gia đình, cá nhân (đợt 7) do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11280/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 127,50m2 đất do ông (bà) Nguyễn Hoài Nam - Lưu Thị Oanh đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11279/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 49,40m2 đất do ông (bà) An Văn Hiển - Lê Thị Tuyết Lan đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11278/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 0,3m2 đất do ông (bà) Vũ Văn Hà - Đỗ Thị Cúc Mai đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11277/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 11,50m2 đất do ông (bà) Phạm Đăng Khoa - Lê Thị Kim Thiên đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11276/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 180,0m2 đất do ông (bà) Bùi Quốc Mỹ; Nguyễn Thị Thanh - (Ông Lương Huy Binh; Ông Nguyễn Đình Long là người có liên quan) đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11275/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 90,0m2 đất do ông (bà) Nguyễn Đình Long đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11274/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 36,90m2 đất do ông (bà) Phạm Thị Vinh (tặng cho bà Nguyễn Thị Thanh Lan) đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11273/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 33,10m2 đất do ông (bà) Đinh Việt Nam đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
2969/QĐ-UBND 29-09-2021 29-09-2021 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2962/QĐ-UBND 29-09-2021 29-09-2021 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
11224/QĐ-UBND 28-09-2021 28-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 29.713,0m2 đất do Bà Nguyễn Thị Hà Phương Hà đang sử dụng tại phường 11 do Nhà nước thu hồi đất để phát triển Khu đô thị đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu
7209/UBND-TCKH 27-09-2021 27-09-2021 Hành chính V/v tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu.
6385/TB-UBND 01-09-2021 01-09-2021 Thu hồi đất Về việc điều chỉnh một số Thông báo thu hồi đất đã ban hành để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Cù lao Bến Đình thuộc các phường 5, phường 9, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
5683/UBND-TNMT 11-08-2021 11-08-2021 Khác V/v rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2021; Lập danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022; Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vũng Tàu.
9857/QĐ-UBND 16-07-2021 16-07-2021 Tài chính Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 của thành phố Vũng Tàu
5055/TB-UBND 16-07-2021 16-07-2021 Thủ tục hành chính Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố và UBND các phường, xã
4945/UBND-QLĐT 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v duy trì hoạt động thu gom, vận chuyển rác trong thời gian thành phố Vũng Tàu áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg.
4944/UBND-QLĐT 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 Về việc tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
4943/UBND-QLDT 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về hoạt động giao thông vận tải trong thời gian thành phố Vũng Tàu áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg.
4934/KH-UBND 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 Kế hoạch Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
285/VHTT-NV 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v cập nhật danh sách các công ty cung ứng test nhanh xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2
23/BC-BCĐ COVID 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 Tình hình các khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Lĩnh vực Trích yếu
12643/QĐ-UBND 10-11-2021 10-11-2021 Hành chính ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu
8818/UBND-TCKH 08-11-2021 08-11-2021 Tài chính V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Báo Đấu thầu
3510/QĐ-UBND 29-10-2021 29-10-2021 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11888/QĐ-UBND 27-10-2021 27-10-2021 Quản lý đô thị (QĐ UB) Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với lô CX5 và CX8 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City, tại phường 12, thành phố Vũng Tàu
11852/QĐ-UBND 26-10-2021 26-10-2021 Hành chính Về việc Thanh lý Hợp đồng khoán số 191/HĐK ngày ngày 01/6/1995 về khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng phòng hộ Núi Nhỏ - Vũng Tàu
8293/KL-UBND 22-10-2021 22-10-2021 Thanh tra Kết luận Thanh tra công tác tuyển sinh và thu chi tài chính trường THCS Phước Thắng
11750/QĐ-UBND 21-10-2021 21-10-2021 Quản lý đô thị Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất TC21, TC14, TC20 thuộc quy hoạch chi tiết lệ 1/500 Khu nhà ở đường Bình Giã, tại phường 8, thành phố Vũng Tàu
11720/QĐ-UBND 20-10-2021 20-10-2021 Khen thưởng khen thưởng thành tích hoạt động Hội Thể dục dưỡng dinh năm 2021 (03 tập thể và 06 cá nhân)
8108/KL-UBND 18-10-2021 18-10-2021 Hành chính Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc tiếp dân, giải quyết KN-TC và PCTN năm 2020 của UBND TP Vũng Tàu
315/TB-VP 16-10-2021 16-10-2021 Hành chính Về việc phương án tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Thành phố
3211/QĐ-UBND 15-10-2021 15-10-2021 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3155/QĐ-UBND 15-10-2021 15-10-2021 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
11577/QĐ-UBND 14-10-2021 14-10-2021 Khen thưởng khen thưởng thành tích trong hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3181/QĐ-UBND 12-10-2021 12-10-2021 Thủ tục hành chính phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
122/NQ-HĐND 08-10-2021 08-10-2021 HĐND V/v Về chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026
121/NQ-HĐND 08-10-2021 08-10-2021 HĐND V/v Quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu khó VII nhiệm kỳ 2021-2026
119/NQ-HĐND 08-10-2021 08-10-2021 HĐND V.v Quy chế hoạt động của HĐND Thành phố Vũng Tàu VII nhiệm kỳ 2021-2026
11400/QĐ-UBND 07-10-2021 07-10-2021 Khen thưởng Về việc khen thưởng thành tích trong hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19- 05 cá nhân
11398/QĐ-UBND 07-10-2021 07-10-2021 Khen thưởng Về việc khen thưởng thành tích trong hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (02 cá nhân) - Sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II
2421/QLĐT-GTHT 04-10-2021 04-10-2021 Quản lý đô thị Về việc triển khai áp dụng mã QR Code của C06 đối với tài xế và người đi cùng xe vận tải hàng hóa
125/NQ-HĐND 04-10-2021 11-10-2021 HĐND V/v Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021 của TPVT
123/NQ-HĐND 04-10-2021 04-10-2021 HĐND V/v Phê chuẩn bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và điều chỉnh bổ úng kế hoạch vốn đợt 1 đối với các công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố trong năm 2021
7405/TB-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch Biển Xanh thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu (trần viết dũng)
7404/TB-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch Biển Xanh thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu (nguyễn đình huỳnh)
7403/TB-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch Biển Xanh thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu (trần đức vượng)
7402/TB-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch Biển Xanh thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu (nguyễn huy phong)
7401/KH-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu du lịch Biển Xanh thuộc phường 11, thành phố Vũng Tàu
11281/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho cho 08 hộ gia đình, cá nhân (đợt 7) do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11280/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 127,50m2 đất do ông (bà) Nguyễn Hoài Nam - Lưu Thị Oanh đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11279/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 49,40m2 đất do ông (bà) An Văn Hiển - Lê Thị Tuyết Lan đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11278/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 0,3m2 đất do ông (bà) Vũ Văn Hà - Đỗ Thị Cúc Mai đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11277/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 11,50m2 đất do ông (bà) Phạm Đăng Khoa - Lê Thị Kim Thiên đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11276/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 180,0m2 đất do ông (bà) Bùi Quốc Mỹ; Nguyễn Thị Thanh - (Ông Lương Huy Binh; Ông Nguyễn Đình Long là người có liên quan) đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11275/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 90,0m2 đất do ông (bà) Nguyễn Đình Long đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11274/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 36,90m2 đất do ông (bà) Phạm Thị Vinh (tặng cho bà Nguyễn Thị Thanh Lan) đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
11273/QĐ-UBND 30-09-2021 30-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 33,10m2 đất do ông (bà) Đinh Việt Nam đang sử dụng tại phường 11 để xây dựng công trình Đường quy hoạch A4, phường 11, thành phố Vũng Tàu
2969/QĐ-UBND 29-09-2021 29-09-2021 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2962/QĐ-UBND 29-09-2021 29-09-2021 Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
11224/QĐ-UBND 28-09-2021 28-09-2021 Thu hồi đất Về việc thu hồi 29.713,0m2 đất do Bà Nguyễn Thị Hà Phương Hà đang sử dụng tại phường 11 do Nhà nước thu hồi đất để phát triển Khu đô thị đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu
7209/UBND-TCKH 27-09-2021 27-09-2021 Hành chính V/v tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu.
6385/TB-UBND 01-09-2021 01-09-2021 Thu hồi đất Về việc điều chỉnh một số Thông báo thu hồi đất đã ban hành để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Cù lao Bến Đình thuộc các phường 5, phường 9, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
5683/UBND-TNMT 11-08-2021 11-08-2021 Khác V/v rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2021; Lập danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022; Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Vũng Tàu.
9857/QĐ-UBND 16-07-2021 16-07-2021 Tài chính Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 của thành phố Vũng Tàu
5055/TB-UBND 16-07-2021 16-07-2021 Thủ tục hành chính Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố và UBND các phường, xã
4945/UBND-QLĐT 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v duy trì hoạt động thu gom, vận chuyển rác trong thời gian thành phố Vũng Tàu áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg.
4944/UBND-QLĐT 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 Về việc tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
4943/UBND-QLDT 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về hoạt động giao thông vận tải trong thời gian thành phố Vũng Tàu áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg.
4934/KH-UBND 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 Kế hoạch Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
285/VHTT-NV 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 V/v cập nhật danh sách các công ty cung ứng test nhanh xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2
23/BC-BCĐ COVID 14-07-2021 14-07-2021 Thông tin Covid-19 Tình hình các khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu