Thông báo số lượng Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục (đợt 2)
06:31:00 | 03-04-2021

Thông báo thời gian đăng thông tin về số lượng Phiếu đăng ký xét tuyển, đăng 03 lần

1. Đăng thông tin lần 1: ngày 02/4/2021;

2. Đăng thông tin lần 2: ngày 09/4/2021;

3. Đăng thông tin lần 3: ngày 15/4/2021