Lịch công tác tuần của Thường trực UBND từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021
02:12:00 | 29-09-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 23/8/2021 ĐẾN NGÀY 29/8/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

23/8

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Thảnh

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Tiến

- 08 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về:

- Các Tờ trình của HĐND Thành phố trình tại kỳ họp thứ Hai;

- Nghe Phòng Giáo dục - Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị năm học 2021-2022.

- Công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Thảnh

Đ/c Thuấn

VP,

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Trinh, Đ/c Tiến

- 11 giờ 00: Dự lễ trao tặng vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của công ty TNHH Vard Vũng Tàu.

Đ/c Thảnh

VP, PTCKH

Theo GM số 400 ngày 21/8/2021 của UBND TPVT

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Chiều

- 14 giờ 00: Họp giao ban giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 Thành phố với Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

- 16 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

Hội trường 89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng 

Thứ Ba

24/8

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp trực tuyến Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt các DA do Ban QLDA ĐTXD 2 làm chủ đầu tư:

1. Đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Thắng nhất (02 hộ)

2. Đường Đồ Chiểu (đợt 10), Phường 1, 3 (07 hộ).

3. Đoạn cuối đường Trương Công Định (đợt 20 phường 9 (16 hộ).

4. Đường Bình Giã (đợt 12) phường 10 (12 hộ).

5. Đường Mạc Đĩnh Chi (đợt 8) phường 4 (25 hộ).

6. Đường Hoàng Việt (đợt 7), phường Thắng Nhì (13 hộ).

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

Họp qua hệ thống PM Zavi

Đ/c Hà

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 30: Họp giao ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng
 

Thứ Tư

25/8

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 30: Họp giao ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

 

Thứ Năm

26/8


 

Sáng

- 07 giờ 00:  Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Họp trực tuyến Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt các DA do Ban QLDA ĐTXD 1 làm chủ đầu tư:

1. Khu tái định cư 10 trong 58 ha, Phường 10 (01 hộ).

2. Đường Lê Quang Định (đợt 3), phường 9 (14 hộ).

3. Đường Lê Quang Định (đợt 5) phường Thắng Nhất, Phường NAN (9 hộ).

4. Đường Lê Lai (đợt 4), Phường 1, Phường 3 (10 hộ).

5. Đường Quy hoạch A4 (đợt 6), phường 11 (20 hộ).

6. Đường Thống Nhất (đợt 15), phường 12 (22 hộ ).

TTr. UBND

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

Họp qua hệ thống PM  Zavi

Đ/c Hà

Đ/c Cần

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến Tổ công tác TPO về chương trình V-CLIP 2021

TTr. UBND

P. VHTT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Tiến

- 14 giờ 30: Họp giao ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

  

Thứ Sáu

27/8

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Họp giao ban giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 Thành phố với Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

- 16 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Thảnh

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

Hội trường 89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Thứ Bảy

28/8

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Huy

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Huy

 

Chủ Nhật

29/8

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Huy

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Huy

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân