Lịch công tác tuần của Thường trực UBND từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021
02:20:00 | 29-09-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

`CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 13/9/2021 ĐẾN NGÀY 19/9/2021

­­

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai

13/9

Sáng

- 06 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã và công tác lấy mẫu toàn dân đợt 02 tại 05 phường theo kế hoạch.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 07 giờ 15: Họp nghe báo cáo công tác truy vết các ca F0

Đ/c Thảnh

CA TPVT, TTYT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

 89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Bình

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp trực tuyến thông qua các Tờ trình, trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh vào tháng 9/2021

Đ/c Hương

P. GDĐT

P. LĐTBXH

P. VHTT, VP

Theo GM 748 ngày 13/9/2021

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Trinh

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra công tác lấy mẫu toàn dân đợt 02 tại 05 phường theo kế hoạch.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng 

Thứ Ba

14/9

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã và công tác lấy mẫu toàn dân đợt 02 tại 05 phường theo kế hoạch.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh

Đ/c Thuấn

P. TCKH

Ban QLDA ĐTXD 1, 2

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

Chiều

- 15 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, thành viên các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Hội trường IOC

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng
 

Thứ Tư

15/9

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 13 giờ 30: Dự Hội nghị trực tuyến xây dựng KH phát triển KTXH và đầu tư công năm 2022

TTr. UBND

P. TCKH

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

 89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Khánh

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc: “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

TTr. UBND

P. KT

Theo GM của Liên hiệp các Hội KH&KT VN

PH 2

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Cần

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh với Huyện, Thị, Thành và phường, xã.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

HT IOC

và điểm cầu các P, X

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

 

Thứ Năm

16/9

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Hội nghị trực tuyến góp ý thông qua Dự thảo lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P. TNMT

Theo GM

của UBND TPVT

HT

89 LTK

Đ/c Hà

Đ/c Bình

Chiều

- 15 giờ 00: Dự họp giao ban Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, các Tổ công tác với phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

HT IOC

và điểm cầu các P, X

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng
 

Thứ Sáu

17/9
 

Sáng

- 07 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh với Huyện, Thị, Thành và phường, xã.

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo GM

của Tỉnh ủy

HT IOC

và điểm cầu các P, X

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Thứ Bảy

18/9

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Huy

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Huy

 

Chủ Nhật

19/9

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã.

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Huy

Chiều

-14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các phường, xã

TTr. UBND

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Xuân

Đ/c Huy

- 15 giờ 00: Dự họp giao ban trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 Thành phố với Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 phường, xã

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. Y tế,

TT Y tế

Theo Kế hoạch

HT IOC

và điểm cầu các P, X

Đ/c Xuân

Đ/c Bình, Hằng

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân