Danh sách hộ nghèo Thành phố Vũng Tàu
Danh sách hộ nghèo phường 1
Tổng hợp hộ nghèo 06 tháng đầu năm 2019
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247