Bảng tổng hợp số liệu hộ nghèo
01:52:00 | 07-12-2020
BẢNG TỔNG HỢP HỘ NGHÈO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Stt Đơn vị Hộ nghèo Tổng
Quốc gia Cận Quốc gia Tỉnh Cận Tỉnh
1 Phường 1 8 4 5 0 17
2 Phường 2 8 13 19 13 53
3 Phường T. Tam 9 3 4 3 19
4 Phường 3 0 9 12 34 55
5 Phường 4 13 8 13 0 34
6 Phường 5 24 22 70 19 135
7 Phường T.Nhì 11 30 26 12 79
8 Phường 7 9 49 2 3 63
9 Phường 8 10 13 22 8 53
10 Phường N.A.Ninh 3 8 17 17 45
11 Phường 9 0 0 5 0 5
12 Phường T.Nhất 27 17 11 0 55
13 Phường 10 4 0 36 10 50
14 Phường R.Dừa 23 35 19 5 82
15 Phường 11 33 8 6 5 52
16 Phường 12 44 18 26 13 101
17 Xã Long Sơn 86 21 68 6 181
 Tổng cộng 312 258 361 148 1.079
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247