Bảng tổng hợp hộ nghèo 6 tháng đầu năm 2021
11:06:00 | 14-11-2021
BẢNG TỔNG HỢP HỘ NGHÈO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Stt Đơn vị Hộ nghèo Tổng
Quốc gia Cận Quốc gia Tỉnh Cận Tỉnh
1 Phường 1   0 1 0 1
2 Phường 2   5 3 2 10
3 Phường T. Tam   5 1 0 6
4 Phường 3   2 3 2 7
5 Phường 4   4 6 0 10
6 Phường 5   0 21 2 23
7 Phường T.Nhì   0 16 0 16
8 Phường 7   5 6 1 12
9 Phường 8   8 6 1 15
10 Phường N.A.Ninh   3 8 0 11
11 Phường 9   0 1 0 1
12 Phường T.Nhất   0 10 0 10
13 Phường 10   0 7 2 9
14 Phường R.Dừa   2 3 0 5
15 Phường 11   0 9 0 9
16 Phường 12   0 13 1 14
17 Xã Long Sơn   0 25 0 25
Tổng cộng 0 34 139 11 184
Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247