Tăng cường thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
10:28:00 | 21-03-2021

Thực hiện công văn số 417-CV/TU ngày 22/02/2021 của Thành ủy Vũng Tàu về việc tăng cường thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ngày 17/3/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 1643/UBND-NV về việc tăng cường thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 

Thứ nhất: Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quaan, đơn vị. Quán triệt triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật; Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức.

 

Thứ 2: Tiếp tục xây dựng thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và việc thực hiện Quy chế dân chủ tại địa phương, đơn vị. Mỗi đơn vị, địa phương đăng ký thực hiện ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo”, tổng kết, đánh giá việc thực hiện mô hình đúng thời gian quy định.

 

Thứ 3: Đối với công tác cải cách hành chính thì cần thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; Tổ chức thực hiện đầy đủ về công bố, công khai thủ tục hành chính và kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức; Kịp thời xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính; Chỉ đạo người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu các đơn vị, địa phương tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính; Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

 

Thứ 4: Giao phòng Nội vụ là cơ quan giúp UBND thành phố đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính Nhà nước; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí; Đưa nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào tiêu chí chấm điểm thi đua cải cách hành chính của thành phố.

 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND 17 phường xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                                 

Tin: Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247