Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII.
10:38:00 | 24-03-2021

 

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 25/9/2020 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025, vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 11/3/2021 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII.

 

Theo đó, mục đích của Chương trình là trên cơ sở nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, BCH Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025; Những nhiệm vụ, giải pháp của chương trình được xây dựng trên cơ sở phạm vi, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của BCH Đảng bộ thành phố, sự phân cấp quản lý, thẩm quyền của thành phố Vũng Tàu và căn cứ điều kiện thực tiễn tại địa phương.

 

Nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động:

 

* Về công tác xây dựng hệ thống chính trị:

 

Thứ nhất, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sâu sát thực tiễn, lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên; Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo các nội dung kiểm tra, giám sát phải thực chất, bám sát đời sống kinh tế-xã hội; Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

 

Thứ 2, về lãnh đạo hoạt động MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội: Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra là nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng trong việc vận động nhân dân; Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức hoạt động; Gắn việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là các nhiệm vụ về vận động nhân dân ủng hộ các chủ trương, kế hoạch của thành phố trong công tác giải phòng mặt bằng, quản lý đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh…

 

Thứ 3, về xây dựng chính quyền: Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra là tập trung xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh.

 

* Về phát triển kinh tế:

 

Thứ nhất, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra là tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu, phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến gắn với công nghệ thông minh, chú trọng công nghiệp xanh. Hoàn thành dự án xây dựng cụm TTCN Phước Thắng. Thu hút đầu tư, tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư về công nghiệp và du lịch, Hỗ trợ hoạt động của nhà máy hóa dầu Long Sơn.

Thứ hai, thực hiện mục tiêu Nghị quyết đề ra là xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, định vị thương hiệu du lịch tỉnh theo hướng nâng cao chất lượng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Tiếp tục tổ chức thực hiện đề án quy hoạch trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2025. Hướng đến du lịch thông minh, tăng cường quản lý giá dịch vụ và duy trì trật tự, vệ sinh các điểm du lịch nhằm xây dựng và quảng bá thành phố Vũng Tàu văn minh, thân thiện.

 

Thứ 3, thực hiện mục tiêu Nghị quyết đề ra là thúc đẩy phát triển thương mại, mở rộng các hình thức bán lẻ hiện đại, nâng cấp các chợ truyền thống bảo đảm đạt chuẩn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm.

 

* Về đầu tư công: Quyết tâm thực hiện mục tiêu Nghị quyết đề ra là quản lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công; phân bổ, bố trí vốn đầu tư công trung hạn phải phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đồng thời tập trung cho các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trọng điểm góp phần thay đổi diện mạo, tạo động lực thu hút tất cả các nguồn lực cho phát triển.

 

* Về quản lý đô thị, tài nguyên – môi trường: Quyết tâm thực hiện mục tiêu Nghị quyết đề ra là nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoàng sản, bảo vệ môi trường.

 

* Về phát triển văn hóa-xã hội: Quyết tâm thực hiện mục tiêu Nghị quyết đề ra là nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tập trung phát triển mạnh y tế cơ sở và y tế dự phòng, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân.

 

* Về Quốc phòng-an ninh và nội chính, tư pháp: Quyết tâm thực hiện mục tiêu Nghị quyết đề ra là chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó kịp thời, có hiệu quả các tình huống, đảm bảo quốc phòng, an ninh vững chắc, nâng cao chất lượng công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp.

 

Căn cứ nội dung Chương trình này, Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu các Ban thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, UBND thành phố, các Đảng, chi bộ trực thuộc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả./.

                                                                                                     

Tin: Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247