Tiếp tục triển khai tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10:40:00 | 24-03-2021

Thực hiện Công văn số 593/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu lần thứ XI năm 2020-2021, ngày 23/3/2021, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 1740/UBND-KT về việc tiếp tục triển khai tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ XI năm 2020-2021.

Theo đó, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XI, năm 2020-2021 được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, khai thác và phát hiện các tiềm năng sáng tạo của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, các trường học, viện, trung tâm nghiên cứu…. trong và ngoài Tỉnh; tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chuyển giao công nghệ; nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Dự kiến đến ngày 31/5/2021 sẽ hết hạn nộp hồ sơ cấp tỉnh, ngày 31/8/2021 hết hạn nộp hồ sơ cấp toàn quốc. Hiện Ban Tổ chức Hội thi đã bố trí các điểm tiếp nhận, hướng dẫn trình bày, chuẩn bị hồ sơ tại: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (số 08, Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu); sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Cụm B3, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh)

Nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy hoạt động sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, UBND thành phố Vũng Tàu có ý kiến như sau:

Thứ nhất: Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thành phố Vũng Tàu; Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND &UBND thành phố Vũng Tàu, Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố Vũng Tàu; Các trường học, đơn vị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích tất cả các công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XI năm 2020-2021.

Thứ 2: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin thể thao thành phố Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, tham mưu UBND Thành phố tiếp tục thực hiện việc đăng tin nội dung Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XI năm 2020-2021 trên trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu.

Thứ 3: Phòng Kinh tế là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu trong công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XI năm 2020-2021. Liên hệ với các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã phát các áp phích, tờ rơi tuyên truyền về Hội thi sau khi được Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh cấp phát.

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo đến Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị Chủ tịch UBND phường, xã biết và khuyến khích tất cả các công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đăng ký tham gia cuộc thi./.

Tin: Lê Ngân, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247