Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
04:27:00 | 03-04-2021

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24/3/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 1767/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13 tháng 11 năm 2020 (sau đây gọi tắt là Luật), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất ngay khi Luật có hiệu lực; Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, các đơn vị, UBND các phường, xã trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn thành phố.

 

Nội dung thực hiện Kế hoạch:

 

Thứ nhất là tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật: Tổ chức quán triệt triển khai việc thi hành Luật tại cấp tỉnh. Đối tượng tham gia: Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố; đại diện Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố; lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp tham gia Hội nghị quán triệt triển khai thi hành Luật, đặc biệt là các quy định mới của Luật do Sở Tư pháp chủ trì; Tổ chức quán triệt việc thi hành Luật tại thành phố Vũng Tàu. Tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thi hành Luật cho các Ban của Hội đồng nhân dân, lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; Lãnh đạo, công chức phụ trách các lĩnh vực: Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng - Môi trường, Văn hóa – Xã hội của UBND các phường, xã. Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2021.

 

Thứ 2 là tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật: Cơ quan chủ trì là Phòng Văn hóa và Thông tin; Cơ quan phối hợp:  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thời gian hoàn thành: Quý III và quý IV năm 2021.

 

Thứ 3 là rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật: Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thi hành Luật có hiệu quả. Trên cơ sở rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, xây dựng các báo cáo kết quả rà soát để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành liên quan đến Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (nếu có). Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV năm 2021.

 

Thứ 4 là tham gia tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ: Tham gia lớp tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp tổ chức; Đối tượng tham gia: đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, Phòng Tư pháp thành phố; các cơ quan liên quan. Thời gian tham gia: Quý III, IV năm 2021 và các năm tiếp theo.

 

Thứ 5 là kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Cơ quan chủ trì là Ủy ban nhân dân Thành phố; Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp; Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã; Thời gian thực hiện: Hàng năm.

 

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã trong phạm vi quản lý của ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp kết quả thực hiện; Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân các phường, xã  bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và địa phương./.

 

Tin: Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247