Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy định đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
05:41:00 | 03-04-2021

 

Thực hiện công văn số 395/CAT-PV05 ngày 05/3/2021 của Công an tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an, ngày 26/3/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 1888/UBND-CATP về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

 

Theo đó, thời gian qua, thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (gọi tắt là Thông tư số 23), các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, đơn vị. Việc triển khai thực hiện Thông tư số 23 đã bám sát tình hình thực tế ở cơ sở, chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từng bước được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm 2020, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có 13/17 phường, xã và 02 doanh nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

 

Tuy nhiên việc triển khai thực hiện Thông tư số 23 vẫn còn một số tồn tại như sau: Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lịch học của các trường học trên cả nước nói chung và trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nói riêng bị gián đoạn, thay đổi từ học trực tiếp tại trường sang học trực tuyến tại nhà, nên việc đăng ký và xét công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn Thành phố chưa được triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đăng ký thực hiện Thông tư số 23 cũng còn hạn chế, chỉ có 02 doanh nghiệp đăng ký và được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

 

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường, xã tập trung thực hiện một số nội dung sau:

 

Thứ nhất: Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 23 quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” sâu rộng, bám sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Thứ 2: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã và Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện việc đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” ngay từ đầu năm, đến việc thực hiện đánh giá, đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cuối năm. Thường xuyên gắn việc triển khai thực hiện Thông tư số 23 với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Thứ 3: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự”, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và toàn dân trong việc tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Thứ 4: Thường xuyên xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đảm bảo trang thiết bị, phương tiện, chế độ, chính sách; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp vận động quần chúng cho lực lượng Công an trực tiếp làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ 5: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với từng đơn vị, địa bàn. Kịp thời phổ biến, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả, mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

 

Thứ 6: Hằng năm, các đơn vị chức năng liên quan đã được phân công, có trách nhiệm tập hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hoàn tất thủ tục, hồ sơ gửi về Công an Thành phố (qua Đội Phong trào) để tập hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đúng kỳ hạn quy định của Thông tư số 23.

 

 Kết quả thực hiện Thông tư số 23 là tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của các đơn vị. UBND thành đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và giao Công an Thành phố (qua Đội Phong trào) chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực thực hiện; tập hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu để chỉ đạo./.

                                                                                                 

Tin: Lê Ngân, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247