Tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, cổ động về cuộc bầu cử tại các khu vực cảng cá, tàu khách, tàu hàng
05:34:00 | 01-05-2021

Thực hiện công văn số 144/CV-TBTT ngày 05/4/2021 của Tiểu ban tuyên truyền - Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc cường công tác tuyên truyền trực quan, cổ động về cuộc bầu cử tại các khu vực cảng cá, tàu khách, tàu hàng, khu công nghiệp, ngày 16/4/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 2491/UBND-VHTT về việc tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, cổ động về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các khu vực cảng cá, tàu khách, tàu hàng; khu công nghiệp.

 

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các đơn vị triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

Thứ nhất: Giao Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn Trung Tâm Văn hóa,  Thông tin và Thể thao triển khai các hoạt động tuyên truyền trực quan, cổ động về cuộc bầu cử tại các khu vực tập trung đông người trên địa bàn thành phố. Tổng hợp nghiên cứu đề xuất của các phường, xã đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao triển khai thực hiện thêm các pano khẩu hiệu tại các khu chợ, khu công nghiệp, bến xe, bến phà.

 

Thứ 2: Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai làm băng rôn các câu khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 treo tại trụ sở các đơn vị.

 

Thứ 3: Giao UBND các Phường, xã căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để thông tin đến toàn thể cử tri trên địa bàn được biết và tham gia bầu cử. Trong trường hợp cần thiết lập danh sách các địa điểm cần thành phố hỗ trợ tuyên truyền gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin. Tăng cường công tác chỉ đạo các cấp, các ngành của phường phối hợp đưa thông tin về cuộc bầu cử tới từng cử tri trên địa bàn mình quản lý.

 

Thứ 4: Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các phường xã tăng cường công tác tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, băng rôn tại những nơi tập trung đông người nhất là bến phà, bến xe, các khu chợ, khu trung tâm thương mại và khu công nghiệp. Tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền trên hệ thống xe loa đặc biệt là tại các khu công nghiệp và các khu dân cư hẻo lánh trên địa bàn thành phố.

 

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                    

Trích CV 2491, Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247