Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
05:41:00 | 01-05-2021

Nhằm chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), ngày 20/4/2021, UBND Thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 2532/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975– 30/4/2021).

 

Theo đó,  mục đích của Kế hoạch là khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý chí độc lập tự chủ tự lực tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam; Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần sáng tạo, ý chí quyết chiến, quyết thắng của thế hệ cha anh; củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Cổ vũ Đảng bộ, quân và dân thành phố Vũng Tàu tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025; chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp.

 

Thời gian: Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) được diễn ra từ ngày 20/4/2021 đến ngày 10/5/2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

 

Các nội dung hoạt động: Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với nhiều hình thức như: treo băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền; phát thanh lưu động; phát thanh trên hệ thống truyền thanh phường, xã; viết tin, bài trên trang thông tin điện tử của UBND Thành phố; tổ chức trưng bày, triển lãm hiện vật, sách, báo, tranh ảnh… tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố; Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021); Tổ chức dâng hương Đền thờ liệt sĩ và thăm hỏi các gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn; Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xoá đói giảm nghèo”; Tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chỉnh trang đô thị, vệ sinh, trang trí chào mừng 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động.

 

UBND thành phố Vũng Tàu giao Phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc, theo dõi các hoạt động theo kế hoạch; kiểm tra việc treo băng rôn, pano, khẩu hiệu; công tác tuyên truyền trên địa bàn; Hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021).

 

UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Thông báo đến các hộ gia đình, cơ quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc đúng quy định vào dịp Lễ (từ ngày 28/4 đến ngày 02/5/2021); Tổ chức vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, tích cực xóa bỏ quảng cáo rao vặt trái phép, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; Chỉnh trang lại các cổng chào khu phố văn hóa trên địa bàn.

 

Ngoài ra, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

 

Căn cứ các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời đảm bảo việc tố chức các hoạt động kỷ niệm an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. UBND Thành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                          

Trích KH 2532, Lê Ngân, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247