Vũng Tàu ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
03:47:00 | 01-05-2021

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

 

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy mọi nguồn lực của thành phố để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quan lý và sử dụng ngân sách nhà nước, kinh phí, tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm đã được đưa ra để triển khai thực hiện như: Siết chặt kỹ cương tài chính ngân sách, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các phường, xã thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước đúng quy định của pháp luật; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn năm 2021 được giao; Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển; Kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo, tinh giảm biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

 

Nội dung thực hiện một số chỉ tiêu tiết kiệm:

 

Thứ nhất, trong quản lý sử dụng kinh phí thường xuyên của ngân sách nhà nước: Trong năm 2021, thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa-ngân sách Nhà nước, bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán ngân sách năm 2021; Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng; Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo; Quyết liệt đổi mới hệ thống tỏ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Thứ 2, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể bao gồm: quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước.

 

Chương trình đã đưa ra một số giải pháp để thực hiện như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất công tác chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ UBND thành phố đến các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã sử dụng ngân sách nhà nước; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đối với tất cả các lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; Kiên quyết đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi gây thất thoát, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã sử dụng ngân sách nhà nước nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                                        

Tin: Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247