Triển khai nội dung đột phá nhiệm kỳ 2020 – 2025
05:02:00 | 01-05-2021

 

Thực hiện Văn bản số 3847/UBND-VP ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai nội dung đột phá nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 26/4/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 2698/UBND-VP gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, Chủ tịch UBND các phường, xã về việc triển khai nội dung đột phá nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

UBND thành phố Vũng Tàu có ý kiến như sau:

 

Thứ nhất: Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã theo chức năng nhiệm vụ căn cứ các khâu đột phá đã xác định cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu và Đảng bộ địa phương, cơ quan, định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện các khâu đột phá và báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về UBND Thành phố, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố trước ngày 20 tháng 11 hàng năm để báo cáo Thành ủy, UBND tỉnh theo quy định.

 

Thứ 2: Giao Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài ngyên và Môi trường, Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố theo chức năng nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các khâu đột phá theo Văn bản số 1087/UBND-VP ngày 23/4/2021 của UBND Thành phố Vũng Tàu; định kỳ báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20 tháng 11 hàng năm thông qua Văn phòng HĐND và UBND Thành phố để tổng hợp báo cáo Thành ủy, UBND tỉnh theo quy định./.

                                                                                    

Trích CV 2698, Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247