Chính thức vận hành phần mềm theo dõi việc thực hiện chỉ đạo điều hành
05:08:00 | 01-05-2021

Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. UBND thành phố Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng và đưa vào triển khai mở rộng phần mềm ứng dụng theo dõi việc thực hiện chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Vũng Tàu, Chủ tịch UBND Thành phố (gọi tắt Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành). Hiện nay, các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố đã được tập huấn và sử dụng thử nghiệm từ ngày 12/4/2021 và hiện nay phần mềm đã hoạt động ổn định.

Để đảm bảo cho công tác theo dõi việc thực hiện các chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Vũng Tàu, Chủ tịch UBND Thành phố đối với các cơ quan, đơn vị, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 2531A/UBND-VP về việc chính thức vận hành phần mềm theo dõi việc thực hiện chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chính thức vận hành phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành từ ngày 20/4/2021 tại địa chỉ http://cddh.baria-vungtau.gov.vn/.

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm sử dụng phần mềm để tiếp nhận, xử lý và báo cáo hoàn thành các nhiệm vụ do UBND Thành phố giao.

3. Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tổ chức vận hành và giao chuyên viên chuyên trách thường xuyên theo dõi, rà soát các nhiệm vụ của UBND Thành phố đã phân công cho các cơ quan đơn vị bắt đầu từ ngày sử dụng phần mềm chính thức; đồng thời định kỳ hàng tháng (trước ngày 20 hàng tháng) báo cáo UBND Thành phố kết quả giao, giải quyết nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

4. Giao phòng Nội vụ Thành phố tham mưu UBND Thành phố đưa nhiệm vụ sử dụng phần mềm vào tiêu chí bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị.

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Trích CV 2531A, Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247