Vũng Tàu triển khai Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của Tỉnh về an toàn thực phẩm
10:24:00 | 09-06-2021

UBND thành phố Vũng Tàu nhận được văn bản số 587/SNN-QLCL ngày 19/5/2021 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. UBND thành phố Vũng Tàu có  văn bản số 3495/UBND-KT  triển khai nội dung trên.

Theo đó UBND Thành phố triển khai các nội dung sửa đổi, bổ sung có liên quan đến quy định trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm của UBND cấp huyện và cấp xã thì  Đối với UBND cấp huyện tại Khoản 8, Điều 1 của Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 18 của Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND: Xác nhận bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP”

Tại Khoản 9, Điều 1 của Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND: sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 18 của Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 39/2017/QĐ- UBND: “Quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh Nông Lâm Thủy sản không thuộc diện Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định trong Thông tư 17/2018/TT- BNNPTNT”

Tại Khoản 6, Điều 2 của Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND: Bãi bỏ khoản 5, khoản 8 Điều 18 của Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND.

Đối với UBND cấp xã thì tại Khoản 10, Điều 1 bổ sung khoản 5 Điều 19 của Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND:“Thực hiện quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh Nông Lâm Thủy sản không thực hiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định trong Thông tư 17/2018/TT- BNNPTNT theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện”. Còn tại tại Khoản 7, Điều 2  thì bãi bỏ khoản 4 Điều 19 của Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND.

Đối với trách nhiệm phối hợp trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm thì tại Khoản 12, Điều 1 của Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND thì bổ sung thêm Điều 19a vào Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND, theo đó ngành Y tế là ngành chủ trì trong công tác triển khai thực hiện hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, các ngành khác là cơ quan phối hợp để triển khai thực hiện.

 Đối với trách nhiệm phối hợp trong thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm thì tại Khoản 8, Điều 2 của Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Chương III của Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247