Thông báo về việc thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
10:26:00 | 09-06-2021

Căn cứ Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2021, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Thông báo số 3722/TB-UBND ngày 08/06/2021 việc thực hiện thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Theo đó:

1. Đối tượng thu: Công dân Việt Nam: từ 18 tuổi đến hết tuổi lao động (Đối với Nam từ đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi; Đối với Nữ từ đủ 18 tuổi đến đủ 55 tuổi); Mọi tổ chức trong nước và nước ngoài đóng trên địa bàn TP Vũng Tàu.

2. Các đối tượng sau đây được miễn, tạm hoãn đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai:

          * Được miễn đóng góp: Thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh; Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ; Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí; Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung dài hạn trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học và Dạy nghề; Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên; Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên thuộc hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn; thành viên thuộc hộ gia đình ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung các văn bản nêu trên (nếu có); Hợp tác xã không có nguồn thu; Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhả xưởng, thiết bị; phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 5 ngày trở lên.

* Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp: Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ. Cụ thể như sau: Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì được giảm đóng góp 50% theo mức đóng góp bắt buộc quy định tại Nghị định 94/2014/NĐ-CP và được tạm hoãn nộp Quỹ là 12 tháng; Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được giảm đóng góp theo mức đóng góp bắt buộc quy định tại Nghị định 94/2014/NĐ-CP, mức giảm tương ứng với mức giảm đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng tối đa không quá 30% số tiền phải đóng theo quy định; đồng thời được tạm hoãn nộp Quỹ tối đa không quá 06 tháng.

          3. Mức thu trong năm 2021:

* Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn: Mức đóng góp bắt buộc một năm  là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

* Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động đóng góp như sau: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang (gồm cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc diện hợp đồng theo Nghị định 161, người lao động có hợp đồng lao động có thời hạn), cán bộ trong Doanh nghiệp Nhà nước, đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp; Người lao động trong các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố (trừ cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước) đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng; Người lao động không hưởng lương tại các phường, xã và Người lao động có hợp đồng làm việc thời vụ (không hết năm) trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố đóng 15.000 đồng/năm.

* UBND thành phố Vũng Tàu vận động và khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu ủng hộ quỹ phòng, chống thiên tai cao hơn quy định.

4. Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai:

* Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 theo quy định, gồm: Các cơ quan, đơn vị thuộc Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể thuộc thành phố Vũng Tàu; Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Vũng Tàu; Các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố; UBND Phường, Xã thuộc thành phố Vũng Tàu

* Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trên có trách nhiệm thu tiền đóng vào Quỹ phòng, chống thiên tai của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý (các đối tượng đã đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định tại cơ quan, đơn vị công tác, thì không phải đóng góp tại UBND địa phương nơi thường trú) và nộp chuyển vào tài khoản của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạnthành phố Vũng Tàu, như sau:

- Tên Tài khoản: Ban chỉ huy PCTT và TKCN TP Vũng Tàu

- Số tài khoản: 3761.0.9079851.91049. Mã quan hệ NS: 9079851

- Tại: Kho bạc Nhà Nước Vũng Tàu.

* Chủ tịch UBND các Phường, Xã căn cứ đối tượng, mức đóng góp thuộc phạm vi quản lý, các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn để xây dựng kế hoạch thu và tổ chức thu theo Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên taitrên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2021. Hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ nhưng không vượt quá 3% tổng số thu.

* Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố có trách nhiệm nộp Quỹ từ 02 khoản thu gồm: đóng góp của người lao động và đóng góp mức 0,02% của tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính của năm trước. Trường hợp đơn vị có tài sản trên nhiềuđịa bàn khác nhau thì chỉ tính đóng góp theo phần tài sản hiện có trên địa bàn thành phố Vũng Tàu do đơn vị quản lý.

* Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng nêu tại khoản 4.1 trên chưa nộp hoặc nộp chưa đủ Quỹ Phòng, chống thiên tai trong các năm trước, yêu cầu thu, nộp bổ sung trong năm 2021.

* Công tác thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021, thực hiện như sau: Công tác thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trong năm 2021 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn thành trước ngày 30/10/2021; Việc trích nộp về Quỹ Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Vũng Tàu phải hoàn thành trước ngày 15/11/2021; và trích nộp về Quỹ Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 20/12/2021; Đề nghị Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo có trách nhiệm phối hợp Phòng Kinh tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Vũng Tàu, đôn đốc và hỗ trợ thu Quỹ, cung cấp thông tin về danh sách các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố.

5. Tổ chức thực hiện:

* Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Vũng Tàu thuộc đối tượng thực hiện đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định phải có trách nhiệm chấp hành, thực hiện đúng và đầy đủ theo Thông báo này.

* Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai đến các đối tượng theo quy định; đồng thời tuân thủ việc thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định.

* Giao Phòng Kinh tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Vũng Tàu, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện; kịp thời báo cáo đề xuất UBND thành phố xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị không chấp hành đúng quy định.

* Giao Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm triển khai Thông báo này đến các đơn vị trường học thuộc phạm quy quản lý trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các đơn vị này.

* Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế đưa tiêu chí thực hiện việc thu, trích nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai vào tiêu chí xét thi đua, khen thưởng cuối năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thành phố Vũng Tàu. 

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

Trích TB 3722, Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247