Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thành phố và phường, xã
10:29:00 | 09-06-2021

Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, ngày 07/6/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Thông báo hỏa tốc số 3711/TB-UBND về việc Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thành phố và phường, xã.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu Thông báo như sau:

Thứ nhất: Tạm dừng tiếp nhận hố sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và phường, xã đối với tổ chức, công dân là người ngoài tỉnh và hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, bắt đầu từ 07h ngày 08/6/2021 đến khi có Thông báo mới.

Thứ 2: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để đăng ký hồ sơ qua mạng tại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn thành phố.

Thứ 3: Đề nghị bưu điện thành phố công khai địa chỉ, số điên thoại, địa chỉ thư điện tử tại các điểm giao dịch của Bưu điện để tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc liên hệ thực hiện; Tuyên truyền phổ biến việc tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính qua bưu chính công ích; phối hợp, hỗ trợ tích cực việc thực hiện hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp thành phố, cấp phường, xã qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, đảm bảo hồ sơ, giấy tờ cho tổ chức, cá nhân và người dân khi thực hiện qua dịch vụ này.

Thứ 4: Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến, đảm bảo không ùn tắc công việc, giải quyết hồ sơ kịp thời cho tổ chức, cá nhân và người dân.

Thứ 5: Giao Phòng Văn hóa và thông tin thành phố, Trung tâm VHTT-TT thành phố, UBND các phường, xã thông báo rộng rãi, hướng dẫn tổ chức, cá nhân và người dân quen biết, khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến  hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích.

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Trích CV 3711, Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247