Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2021
10:35:00 | 10-06-2021

Thực hiện Văn bản số 241-CTr/BCĐTW ngày 23/01/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (viết tắt là PCTN) và Công văn số 652/VPCP-V.I ngày 26/03/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2021, ngày 09/6/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 3766/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2021.

Theo đó, công tác PCTN được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Vì vậy, việc triển khai xây dựng kế hoạch hành động cần phải có trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá những kết quả đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả công tác PCTN; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; củng cố niềm tin của Nhân dân trong công tác PCTN của Đảng và Nhà nước.

Các nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất: Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định thuộc phạm vi quản lý nhà nước chưa rõ ràng, không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Đầu tư xây dựng, đấu thầu, thu chi ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, định mức, tiêu chuẩn, kinh tế - kỹ thuật...Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan rà soát, đề xuất chương trình công tác của UBND Thành phố để triển khai đầy đủ nhiệm vụ về sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, bảo đảm “không thể tham nhũng” theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Thứ 2: Thanh tra tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng như: Các dự án đầu tư; quản lý, sử dụng đất đai; cổ phần hóa, việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án mua sắm từ tài sản nhà nước… Tập trung kiểm tra, thanh tra, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCTN; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Thứ 3: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 218-KH/TU, ngày 04/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 779-KH/BCSĐ ngày 18/6/2019 của Ban cán sự đảng tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế; khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố, điều tra.

Thứ 4: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác PCTN ở cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ PCTN trong nội bộ các cơ quan có chức năng PCTN, không để cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực làm nhiệm vụ PCTN; tập trung xử lý nghiêm khắc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra Thành phố tham mưu UBND Thành phố kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong phát hiện tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết công việc “tham nhũng vặt”.

Thứ 5: Triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng về PCTN; tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (Ban hành kèm theo Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về PCTN; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, kết quả công tác PCTN liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo cung cấp thông tin về tham nhũng.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã, căn cứ vào Kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả; chủ động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc trong công tác PCTN. Định kỳ hàng quý, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã, gửi báo cáo về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Thanh tra Thành phố) chậm nhất vào ngày 10 của tháng cuối thuộc kỳ báo cáo; Giao Thanh tra Thành phố tổng hợp chung kết quả thực hiện, tham mưu UBND thành phố Vũng Tàu văn bản báo cáo Thanh tra Tỉnh theo quy định./.

Trích KH 3766,Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247