Thông báo hoạt động chuyên trang tuyên truyền, phổ biến tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
10:37:00 | 10-06-2021

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Thông báo số 3770/TB-UBND ngày 09/6/2021 về việc Thông báo hoạt động chuyên trang tuyên truyền, phổ biến tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

         

Theo đó, ngày 02/6/2021, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Văn bản số 6099/UBND-VP V/v Thiết lập chuyên trang phổ biến về tình hình phòng, chống Covid-19 của tỉnh trên Internet. Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn thiết lập chuyên trang tuyên truyền, phổ biến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Chuyên trang Covid) với tên miền là http://covid.bariavungtau.gov.vnhttp://covid.baria-vungtau.gov.vn.

         

Chuyên trang Covid của tỉnh chính thức hoạt động từ 12 giờ ngày 03 tháng 6 năm 2021.

         

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo đến Văn phòng Thành ủy, các Ban Đảng thuộc Thành ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các hội, đoàn thể chính trị trên địa bàn Thành phố, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã biết hoạt động của Chuyên trang Covid để tổ chức tuyên truyền, phố biến các tên miền nêu trên cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình biết truy cập, theo dõi, tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

         

Riêng đối với UBND các phường, xã, UBND Thành phố yêu cầu tổ chức tuyên truyền sâu rộng Chuyên trang Covid của tỉnh đến từng cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn phường mình quản lý biết, theo dõi và tham gia đóng góp, xây dựng, phản ánh các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid-19 tại địa phương./.

 

Trích TB 3770, Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247