Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
10:39:00 | 10-06-2021

Thực hiện nội dung tại Văn bản số 1363/SKHĐT-DN ngày 13/05/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Văn bản số 3796/UBND-TCKH ngày 10/6/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.     

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu thông tin cụ thể như sau:

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, theo đó Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Luật Doanh nghiệp và có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

Quý doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ: http://vanban.chinhphu.vn/ hoặc truy cập vào Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: http://vbqppl.mpi.gov.vn để biết thêm thông tin chi tiết và thực hiện./.

Trích CV 3796, Bằng Lăng, BBT

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247