Chấn chỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân
10:56:00 | 17-06-2021

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Vũng Tàu tại Công văn số 641-CV/TU, ngày 28/5/2021 về việc chấn chỉnh trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân, ngày 14/6/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 3882/UBND-VP về việc chấn chỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo cụ thể như sau:

Thư nhất: Yêu cầu Thủ trưởng 12 phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND 17 phường, xã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân đảm bảo thời gian theo đúng quy định để củng cố niềm tin trong nhân dân;

Thứ 2: Rà soát số lượng đơn thư của công dân chưa giải quyết trong thời gian qua; xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian giải quyết đơn thư. Yêu cầu thực hiện hoàn thành trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản này.

Thứ 3: Đối với các đơn thư có nội dung phức tạp báo cáo UBND Thành phố để tổ chức họp các cơ quan chuyên môn, thống nhất quan điểm giải quyết. 

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng 12 phòng chuyên môn; các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Chủ tịch UBND 17 phường, xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc chấn chỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân./.

Trích CV 3882, Bằng Lăng, BBT