Triển khai kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội và thúc đẩy sản xuất
09:53:00 | 14-10-2021

Thực hiện Công văn số 914-CV/TU ngày 18/9/2021 của Thành ủy Vũng Tàu về việc triển khai Thông báo số 679-TB/TU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 06/10/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 7666/UBND-VP về việc Về việc triển khai Công văn số 914-CV/TU ngày 18/9/2021 của Thành ủy Vũng Tàu về kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội và thúc đẩy sản xuất.            

Theo đó, UBND thành phố Vũng tàu có ý kiến như sau:

Thứ nhất: Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế, Phòng Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ diễn biết tình hình dịch Covid-19 và kế hoạch của UBND tỉnh nghiên cứu, khẩn trương tham mưu UBND thành phố phương án, kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội và thúc đẩy sản xuất tại các địa bàn kiểm soát dịch tốt (vùng xanh) để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Thứ 2: Giao Trưởng phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, UBND phường 5, phường 11 và các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin phương án “Khôi phục hoạt động cảng cá, tàu cá xuất bến khai thác hải sản trở lại trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh” của UBND tỉnh để ngư dân biết và chuẩn bị sẳn sàng các điều kiện để hoạt động đánh bắt hải sản trở lại khi địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh.

Thứ 3: Giao Chủ tịch UBND các phường, xã; Ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã chủ trì, phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai đầy đủ các chính sách của Trung ương, của tỉnh (Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 05/8/2021 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của HĐND tỉnh) về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các đối tượng khác trên địa bàn; nắm bắt cụ thể cuộc sống người dân, đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định và không bỏ sót trường hợp nào thuộc diện thụ hưởng chính sách nhưng không được tiếp cận nguồn hỗ trợ; Chủ trì, phối hợp Phòng Y tế, trung tâm y tế Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, phân bổ nguồn lực, bảo đảm công tác phòng chống dịch tại các “vùng đỏ”, vùng có nguy cơ cao về lây lan dịch bệnh./.

Trích CV 7666, Bằng Lăng, BBT