Ứng phó thảm họa cháy nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.
09:25:00 | 15-10-2021

Thực hiện Kế hoạch số 675/KH-BCH-CAT ngày 16/9/2021 của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc ứng phó thảm họa cháy nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, ngày 13/10/2021 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 8001/KH-UBND về việc ứng phó thảm họa cháy nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý tình huống dập tắt các đám cháy, nổ xảy ra tại các chung cư, nhà cao tầng, các khu dân cư và khu công nghiệp theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp quần chúng nhân dân nâng cao ý thức, nắm vững quy định của pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCCC và CNCH; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC, nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao và nguy cơ xảy ra cháy lớn trên địa bàn thành phố.

Nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ứng phó sự cố thảm họa cháy nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, biện pháp tự thoát nạn; vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH, phòng ngừa, ứng phó khi có cháy lớn xảy ra.

Thứ 2: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là các cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy lớn.

Thứ 3: Căn cứ đặc điểm tình hình của địa bàn, lĩnh vực quản lý xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp tham gia ứng phó sự cố thảm họa cháy nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên cơ sở coi trọng phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp tham gia diễn tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự tham gia của nhiều lực lượng do Công an tỉnh chủ trì tại các cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy lớn.

Thứ 4: Đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả cao khi xảy ra sự cố cháy, nổ lớn trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc; Giao Công an Thành phố Vũng Tàu theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm tham mưu UBND thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện để báo cáo Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự (qua Công an tỉnh) theo quy định./.

Trích: Bằng Lăng, BBT