Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
10:44:00 | 01-11-2021

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 30/8/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, ngày 25/10/2021 vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 99-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư.

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong tổ chức quán triệt, triển khai, phổ biến nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đang, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng của cơ quan, đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong thực hiện phòng, chống tham nhũng; phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng cũng như về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế và các nhiệm vụ có liên quan tại cơ quan, đơn vị mình.

 

Nội dung thực hiện Kế hoạch: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực…Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế bằng nhiều hình thức như tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; in ấn và phát hành các tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích… Tập trung rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế,

 

Tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; nhất là chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế; Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; khuyến khích, phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân trong việc phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng...

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu cấp ủy trực thuộc Thành ủy, các cấp ủy Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội triển khai xây dựng kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hằng năm, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Thành ủy Vũng Tàu (qua Văn phòng Thành ủy) theo quy định./.

                                                                                         

Trích 99-KH/TU  Bằng Lăng, BBT