Tuyên truyền vận động và huy động nguồn lực chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid -19
09:10:00 | 07-11-2021

Triển khai thực hiện Công văn số 15325/UBND-VP ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động và huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid 19, ngày 04/11/2021, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Công văn số 8713/UBND-VHTT về việc tuyên truyền vận động và huy động nguồn lực chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid -19.

 

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

 

Thứ nhất: Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác tuyên truyền, giới thiệu về Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn  tới cán bộ, công chức người lao động và các tầng lớp nhân dân biết và tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động.

 

Thứ 2: Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa việc vận động và huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo hỗ trợ nhân dân.

 

UBND Thành phố đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện./.

                                                                               

Trích CV 8713 Bằng Lăng, BBT