Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025
03:44:00 | 20-11-2021

Thực hiện Quyết định số 2653/QĐ – UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phê duyệt Kế hoạch Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 12700/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 về việc ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2021– 2025.

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn nữa trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Gắn  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'' với các chương trình, phong trào như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... góp phần đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở các cấp.

 

Mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng phong trào, đặc biệt là chất lượng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn nhằm tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; đẩy lùi các tệ nạn xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

 

Các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025 đạt các mục tiêu chủ yếu sau: Gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”98,5%; Khu phố, Thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, Khu phố văn hóa là 99%; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị là 87,5%; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 83,3%.

 

Về nội dung thực hiện Kế hoạch: Đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”; Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa; Xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao; Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; Thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; Phong trào “Thôn, ấp, khu phố văn hóa”; Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;  Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Phong trào xây dựng, công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Phong trào học tập, lao động sáng tạo; Phong trào xây dựng gương “người tốt, việc tốt” các điển hình tiên tiến.

 

Nhiệm vụ thực hiện: Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Thành phố; Thực hiện Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Thành phố; Tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ theo chương trình công tác năm của Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh tổ chức; Chuẩn bị các hoạt động phục vụ công tác kiểm tra, khảo sát của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tổ chức các hội thi về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Vũng Tàu; Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại cơ sở: Tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

 

Các giải pháp: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa và các nội dung phong trào trên địa bàn Thành phố; Tăng cường công tác truyền thông Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ tỉnh đến cơ sở; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở

 

UBND thành phố Vũng Tàu giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các phường, xã triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình được Sở Văn hóa và Thể thao Tỉnh triển khai tại địa phương; Các phòng, ban liên quan tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm, đồng thời kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tại cơ quan, đơn vị; UBND các phường, xã chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra việc công nhận các danh hiệu văn hóa và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về chất lượng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn quản lý; UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị; các ban, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                    

Trích QĐ 12700 Lê Ngân, BBT