Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh
02:52:00 | 28-11-2021

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Công văn số 9502/UBND-CATP về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

 

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã Long Sơn tiếp tục triển khai thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đến hết ngày 15/4/2022; đồng thời, triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

Thứ nhất: Công an thành phố phối hợp với UBND các phường, xã tiếp tục kiểm tra an toàn PCCC đối với chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư; hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC và khắc phục những thiếu sót, vi phạm về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, kiến nghị; những trường hợp nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây nguy hiểm về cháy, nổ phải có giải pháp khắc phục ngay hoặc đình chỉ kinh doanh; Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan truyền thanh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, khuyến cáo về PCCC bằng nhiều hình thức như thông qua mạng xã hội (zalo, facebook...); trực tiếp đến khu dân cư, tổ dân phố để tổ chức tuyên truyền, nhất là tại khu vực, cơ sở, khu dân cư được phục hồi đưa vào hoạt động sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát; Tiếp tục thực hiện nghiêm tiến độ theo Kế hoạch số 275/KH-CAT-PV01 ngày 11/10/2021 của Công an tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực, đảm bảo 100% các cơ sở phải được kiểm tra, hướng dẫn các giải pháp, biện pháp về PCCC theo quy định, đảm bảo đúng lộ trình về thời gian của Kế hoạch; Hướng dẫn UBND các phường, xã lập hồ sơ quản lý về PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý theo đúng quy định.

Thứ 2: Phòng Kinh tế khẩn trương phối hợp với Công an thành phố, Phòng Tài chính – Kế hoạch và UBND các phường, xã đánh giá các nội dung tồn tại không đảm bảo yêu cầu về PCCC đối với chợ Vũng Tàu, chợ phường 1, chợ Rạch Dừa, lập dự trù kinh phí khắc phục, sửa chữa để đảm bảo yêu cầu về PCCC.

Thứ 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp tục phối hợp với Công an thành phố thẩm định nguồn kinh phí phục vụ triển khai thực hiện đợt cao điểm trình UBND thành phố phê duyệt; Tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế và Công an thành phố thẩm định kinh phí khắc phục để đảm bảo yêu cầu về PCCC đối với các cơ sở thuộc loại hình do UBND thành phố quản lý trình UBND thành phố phê duyệt để gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định.

Thứ 4: Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công an thành phố đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, khuyến cáo về PCCC bằng nhiều hình thức như thông qua mạng xã hội (zalo, facebook...); trực tiếp đến khu dân cư, tổ dân phố để tổ chức tuyên truyền, nhất là tại khu vực, cơ sở, khu dân cư được phục hồi đưa vào hoạt động sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Thứ 5: Các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt công tác an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình được quy định tại Điều 6, Điều 7 của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn PCCC tại trụ sở làm việc.

Thứ 6: Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo bộ phận văn hóa phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo về PCCC; tăng thời lượng phát các bản tin về PCCC; Thành lập đoàn liên ngành (Trong đó: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã làm trưởng đoàn; đại diện Ban chỉ huy Công an phường, xã làm P.Trưởng đoàn; Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực; đảm bảo đúng tiến độ theo quy định; Tăng cường công tác kiểm tra kết hợp tuyên truyền và hướng dẫn về an toàn PCCC đối với các đối tượng là chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư; đặc biệt là các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phụ trách; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về PCCC, lập hồ sơ quản lý về PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý, đảm bảo 100% cơ sở phải có hồ sơ và được quản lý theo quy định.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các phường, xã Long Sơn nghiêm túc triển khai thực hiện. Kết thúc đợt cao điểm báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Công an thành phố) trước ngày 15/4/2022. Trong quá trình thực hiện, phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND thành phố (qua Công an thành phố) để được hướng dẫn./.

Trích CV 9502 Bằng Lăng, BBT