Vũng Tàu triển khai việc xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội
03:10:00 | 28-11-2021

Triển khai Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) và Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2021 của Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam về Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH, UBND thành phố Vũng Tàu vừa có văn bản triển khai các nội dung liên quan đến việc xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH.

Theo đó nguyên tắc xử lý nợ bị rủi ro cho khách hàng được xem xét đến từng trường hợp cụ thể căn cứ vào nguyên nhân dẫn đến rủi ro, mức độ rủi ro và khả năng trả nợ của khách hàng, đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý, đúng trình tự, khách quan và công bằng giữa các đối tượng vay vốn.

Các biện pháp xử lý nợ bị rủi ro bao gồm gia hạn nợ cho từng trường hợp với các nguyên nhân cụ thể, thời gian gia hạn nợ tối đa không quá 12 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn và tối đa khong quá 1/2 thời hạn cho vay đối với các khoản vay trung và dài hạn.

Ngân hàng CSXH Thành phố giải ngân cho khách hàng

Trường hợp khoanh nợ đối với khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, chưa có khả năng trả nợ đúng hạn và được khoanh nợ 03 năm: Đối với khách hàng bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan, có thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến dưới 80% so với tổng số vốn thực hiện của dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh vay vốn. Khách hàng bị rủi ro trước thời điểm năm 2014 do các nguyên nhân khách quan quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 5 Quy định 62/QĐ-HĐQT do không thực hiện xử lý rủi ro kịp thời nên không xác định được mức độ thiệt hại. Trường hợp khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, chưa có khả năng trả nợ đúng hạn và được khoanh nợ 05 năm trong các trường hợp sau: Khách hàng bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan, có thiệt hại về vốn và tài sản từ 80% đến dưới 100% so với tổng số vốn thực hiện của dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh vay vốn. Trường hợp hết thời gian khoanh nợ, khách hàng vẵn gặp khó khăn, chưa có kha năng trả nợ sẽ được xem xét cho khoanh nợ bổ sung vơi thời gian ttois đa không vượt quá thời gian đã khoanh nợ lần trước theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp xóa nợ đối với khách hàng mắc bệnh tâm thần, bênh hiểm nghèo, mắc bệnh khác dẫn đến mất năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn 81% trở lên; chết hoặc bị tuyên bố là đã chết; bị tuyên bố mất tích. Các khoản nợ bị chiếm dụng mà người chiếm dụng chết, mất tích và không còn tài sản để trả nợ; khách hàng bị tuyên bố phá sản hoặc giải thể theo quy định của pháp luật. Khách hàng sau khi hết thời gian khoanh nợ (kể cả trường hợp được khoanh nợ bổ sung ) mà vẫn không có khả năng trả nợ và NHCSXH đã áp dụng các biện pháp thu hồi nhưng không thu được nợ. Các khoản nợ nhận bàn giao từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Công thương và Kho bạc Nhà nước đã được NHCSXH đã áp dụng các biện pháp thu hồi nhưng không thu được nợ. Số tiền xóa nợ (gốc, lãi) cho khách hàng bằng số tiền khách hàng còn phải trả cho ngân hàng sau khi ngân hàng đã áp dụng mọi biện pháp thu hồi./.

Tin, ảnh: Lại Giang, BBT