Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19
10:39:00 | 22-06-2022

Thực hiện Công văn số 6915/UBND-VP ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai Thông báo số 764/TB-BYT ngày 09/6/2022 của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng Covid-19, ngày 17/6/2022 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 5391/UBND-YT về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19.

 Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thứ nhất: Đề nghị Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị, Công an Thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương rà soát và thống kê cụ thể danh sách những trường hợp cần tiêm mũi 3, mũi 4, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi (ghi rõ phải tiêm/đã tiêm/chưa tiêm, đối tượng đã mắc Covid-19/ngày mắc) gửi về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Phòng Y tế tổng hợp); Huy động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động thuộc đơn vị đến Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu hoặc các điểm tiêm phường, xã để tiêm vắc xin theo thời gian tại Kế hoạch số 4996/KH-UBND ngày 07/6/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 7- lần 2, năm 2022 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; trong đó lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của đơn vị phải làm gương, đi đầu trong việc thực hiện tiêm chủng; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Phòng Y tế tổng hợp) trước ngày 30/6/2022.

Thứ 2: Giao Chủ tịch UBND các phường, xã quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 và chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 702/CĐ-BYT ngày 24/5/2022, Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 về tăng cường công tác tiêm chủng và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022; Trên cơ sở danh sách thống kê cụ thể các trường hợp từ 18 tuổi trở lên cần tiêm mũi 3, mũi 4, đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng cụ thể từng tháng ở địa phương; Huy động sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm chủng; Tăng cường tổ chức các điểm tiêm lưu động tại trường học, xí nghiệp, khu công nghiệp, cụm dân cư... để tăng tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân; Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, thống nhất truyền thông về tiêm vắc xin là tiêm vắc xin phòng chống dịch; người dân không đồng ý tiêm phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh; Địa phương nào không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm để tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân thấp dẫn đến dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quản lý thì Người đúng đầu cấp ủy, chính quyền của địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố Vũng Tàu; Chủ động theo dõi các ca mắc Covid -19 chưa đủ điều kiện tiêm, cập nhật danh sách và thông báo cho người dân tiêm khi đủ điều kiện; Báo kết quả tiêm chủng của địa phương hàng ngày về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Phòng Y tế) để tổng hợp.

Thứ 3: Đề nghị UB.MTTQVN và các Đoàn thể Thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động, hội viên đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 tham gia tiêm vắc xin kịp thời và đầy đủ.

Thứ 4: Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố theo dõi, cập nhập hàng ngày tiến độ tiêm vắc xin tại các phường, xã và tình hình tham gia tiêm vắc xin của cán bộ, công chức, chiến sĩ và người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị; báo cáo, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo kịp thời.

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND phường, xã khẩn trương, nghiêm tức triển khai thực hiện./.

Trích VB 5391 Bằng Lăng, BBT