Vũng Tàu triển khai việc định kỳ chuyển đổi một số vị trí công tác đối với công chức, viên chức từ đủ 03 năm đến 05 năm
11:04:00 | 24-06-2022

Thành phố Vũng Tàu đã triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư số 3/2022/TT-BNV ngày 12 tháng 3 năm 2022 của Bộ Nội vụ và đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

Theo đó, Thông tư số 3/2022/TT-BNV ngày 12 tháng 3 năm 2022 của Bộ Nội vụ quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. Danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải thực hiện định kỳ chuyển đổi: (1) Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; (2)Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; (3)Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế; (4) Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp; (5) Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp; (6)Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật; (7) Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo và (8) Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Nhiều vị trí công tác của cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc làm việc với dân nên việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là cần thiết

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

UBND Thành phố đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường, xã: Triển khai Thông tư số 3/2022/TT-BNV ngày 12 tháng 3 năm 2022 của Bộ Nội vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; Tổ chức thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định về UBND thành phố thông qua Phòng Nội vụ,  cùng với báo cáo theo Kế hoạch số 7588/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Vũng Tàu./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT