Tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước 2030
09:52:00 | 15-07-2022

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu về việc thực hiện Chị thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước 2030, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 6198/KH-UBND ngày 14/07/2022 về thực hiện nội dung trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp về những nguy cơ tiềm ẩn của đại dịch HIV/AIDS và thách thức, yêu cầu của công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới, góp phần hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.

Mục tiêu: Tăng cường công tác lãnh đạo trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố để giảm số người nhiễm mới HIV và tử vong liên quan AIDS, chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế -xã hội.

Các mục tiêu cụ thể: Tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030; Đa dạng hóa và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV; Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 95% vào 2030; mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; 95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trì thuốc kháng vi rút HIV; 95% người được điệu trị thuốc kháng vi rút HIV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế; Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030; Bảo đảm nguồn nhân lực, năng lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS bảo đảm tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS trên toàn thành phố.

Nội dung thực hiện: Thường xuyên kiện toàn “Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng, chống HIV/AIDS vào kế hoạch y tế và chương trình , kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Các phòng, ban đơn vị chủ động phối hợp, tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS lồng ghép với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm tăng hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS; Kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS với thông tin kiến thức về HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, các biện pháp giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác phòng, chống HIV/AIDS….Triển khai rộng rãi; linh hoạt và hiệu quả các hoạt động chuyên môn trong phòng, chống HIV/AIDS như điều trị bệnh nhân HIV/AIDS bằng thuốc kháng vi rút HIV (ARV, xét nghiệm HIV, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con…..). Tăng cường các giải pháp trong hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhiễm HIV.

UBND thành phố giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả; Tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố đạt kết quả tốt; Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn trong việc phối hợp triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Y tế Thành phố phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả; Tuyên truyền về nguy cơ, tác hại, hậu quả của nghiện ma túy, đặc biệt là các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần, tân dược gây nghiện mới đối với sức khỏe, tính mạng con người và sự phát triển kinh tế - xã hội.

 Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm VH, TT và Thể thao phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố xây dựng kế hoạch thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình truyền thông nhằm thay đổi hành vi lây nhiễm HIV/AIDS với nội dung và hình thức phong phú sinh động nhằm đưa thông tin đến mọi đối tượng, truyền thông về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 theo nội dung Kế hoạch này.

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể, UBND các phường, xã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên  tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào “ Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” gắn với thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm phường, xã; Xây dựng kế hoạch và xác lập các mục tiêu phòng chống HIV/AIDS trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn./.

                                                                                        Tin: Bằng Lăng, BBT