Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
11:51:00 | 26-07-2022

Vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành chỉ thị số 25-CT/TU ngày 22/7/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

 

Theo đó, trong thời gian qua, nhận thức được vai trò của công tác giám sát, phản biện xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp của thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, quy định của Trung ương, của Tỉnh, thành phố và ghi được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế như công tác giám sát, phản biện xã hội chưa được một số các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm, đánh giá hằng năm, còn nhận thức chưa đúng chưa đầy đủ về công tác giám sát, phản biện xã hội…

 

(Ủy ban MTTQ VN thành phố Vũng Tàu tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao giai đoạn 2021-2025)

 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt một số nội dung:

 

Thư nhất: Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc quan tâm, chỉ đạo tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội trong việc xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ VN và các đoàn thể chính trị-xã hội”; Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia cùng MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

 

Thứ 2: HĐND thành phố thường xuyên cung cấp thông tin về các dự thảo Nghị quyết, chính sách của thành phố cần được phản biện xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện việc phản biện xã hội đạt hiệu quả.

 

Thứ 3: UBND thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác giám sát, phản biện xã hội; Quan tâm tạo điều kiện bố trí kinh phí để MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; Chỉ đạo UBND các phường xã, các phòng, ban có liên quan phối hợp làm rõ và giải quyết những vấn đề bức xúc của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

 

Thứ 4: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố nghiên cứu những nội dung giám sát, phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, tránh chồng chéo nội dung, đối tượng được giám sát, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định và thời gian; việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội phải đảm bảo tính khách quan, tránh hình thức, không e dè, nể nang, ngại va chạm, thường xuyên sâu sát cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện.

 

Thứ 5: Đảng ủy các phường, xã lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp tiếp tục nghiên cứu thực hiện đúng các nội dung quy trình giám sát, phản biện xã hội.

 

Thứ 6: Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mình để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả.

 

Thứ 7: Ban Dân vận Thành ủy theo dõi, nắm tình hình thực hiện, đề xuất, tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có)./.

                                                                                             

Trích VB 25-CT/TU ảnh: Bằng Lăng