UBND Thành phố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
05:42:00 | 19-11-2020

Quyết định 382/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của thành phố Vũng Tàu.

Đây là nội dung thực hiện theo quy định tại Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Theo đó tổng thu ngân sách dự toán năm 2020 là 1.907, 993 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách được hưởng theo phân cấp là 1.371, 317 tỷ đồng chiếm 71,9%, thu bổ sung từ ngân sách tỉnh là 296,831 tỷ đồng chiếm 15% ngoài ra còn thu kết dư, thu chuyển nguồn từ năm trước sang và thu bổ sung nguồn từ ngân sách dưới nộp lên. Tổng chi ngân sách Thành phố là 1.907,993 tỷ đồng bằng 116% so với năm 2019