Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
08:34:00 | 28-02-2021

Thực hiện Công văn số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, ngày 25/2/2021 vừa qua, UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 1678/UBND-VP về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

 Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Thứ nhất: Giao các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Thứ 2: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ đầy đủ, chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn ngân sách Trung ương theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch khởi công mới và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, kèm theo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu… Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư; Phối hợp với Sở Nội vụ tăng cường phân cấp, ủy quyền, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan./.

Tin: Lê Ngân, BBT 

Các tin khác