Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Vũng Tàu
03:02:00 | 18-05-2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Vũng Tàu

Xem chi tiết tại đây